Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(2): 164 -171

Retrospektivní analýza komplikací asociovaných s kovovými jícnovými stenty zavedenými pod skiaskopickou kontrolou do maligních stenóz jícnu

Retrospective analysis of complications associated with metallic esophageal stents implanted under fluoroscopy inside malignant stenoses

Peter Matkulčík1, Tomáš Rohan1, Michal Uher2, Jakub Hustý1, Milan Dastych3, Tomáš Andrašina1
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
2 Institut biostatistiky a analýzy LF MU, Brno
3 Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Identifikovat rizikové faktory komplikací asociovaných s kovovými jícnovými stenty v maligních stenózách jícnu.

SOUHRN

Matkulčík P, Rohan T, Uher M, Hustý J, Dastych M, Andrašina T. Retrospektivní analýza komplikací asociovaných s kovovými jícnovými stenty zavedenými pod skiaskopickou kontrolou do maligních stenóz jícnu

Cíl: Identifikovat rizikové faktory spojené s komplikacemi kovových jícnových stentů v maligních stenózách jícnu.

Metodika: Jedná se o retrospektivní analýzu pacientů se zavedeným kovovým jícnovým stentem do maligní stenózy jícnu v letech 2005-2019. Sledována byla četnost a typ komplikací (dislokace či neprůchodnost stentu, fistulace) v závislosti na typu (Ella, Wallflex, Boubella, Egis) a délce stentu, operatérovi, věku pacienta, přežití pacienta, adjuvantní chemo- či radioterapii, charakteru maligní ste- nózy, míře prestenotické dilatace. Radiologické parametry byly hodnoceny z pasáží jícnem před a po zavedení stentu, ostatní informace byly získány z nemocničního informačního systému. Ze statistických metod byl u spojitých proměnných použit Mannův-Whitneyův test a t-test, u kategorických proměnných chí-kvadrát test u analýzy přežití Kaplanův-Meierův a log-rank test.

Výsledky: V letech 2005-2019 bylo celkem zavedeno 115 kovových jícnových stentů u 96 pacientů (medián 1 na pacienta). Do proximálního jícnu bylo zavedeno 37 stentů (32,2 %), 78 (67,8 %) do distálního jícnu. U 25 (21,7 %) stentů byly pozorovány komplikace. Medián doby přežití od zavedení stentu byl 132 dní. Dislokace byly signifikantně častější u kratších stentů (96 ± 16 vs. 116 ? 24 mm; p = 0,008).

U ostatních sledovaných parametrů nebyl pozorován signifikantní rozdíl ve výskytu komplikací.

Závěr: Délka stentu byla jediným pozorovaným statisticky významným faktorem asociovaným s četností komplikací kovových stentů implantovaných do maligních stenóz jícnu, přičemž u kratších stentů bylo signifikantně vyšší riziko dislokace než u delších stentů.

Klíčová slova: samoexpandibilní kovový stent, karcinom jícnu, komplikace, analýza přežití

Major statement

To identify risk factors for complications associated with metallic stents in malignant esophageal stenoses.

SUMMARY

Matkulčík P, Rohan T, Uher M, Hustý J, Dastych M, Andrašina T. Retrospective analysis of complications associated with metallic esophageal stents implanted under fluoroscopy inside malignant stenoses

Aim: To identify risk factors, that can possibly allow to predict late complications associated with metallic stents in malignant esophageal stenoses.

Method: Retrospective analysis of patients with implanted metallic stent in malignant esophageal stenoses in years 2005-2019. Frequency and type of complications (dislocation, stent obstruction, fistulae) were observed in dependence on type (Ella, Wallflex, Boubella, Egis) length of stent, implanting operator, age of patient, survival of patient, adjuvant chemotherapy or radiotherapy, malignant stenosis character, extent of prestenotic dilatation. Radiologic parameters were evaluated from contrast swallow before and after stent implantation, remaining information were gathered from the hospital information system. From the statistical methods, the Mann-Whitney test and the t-test were used for the continuous variables, the Chi-squared test for the categorical variables and the Kaplan-Meier and the log-rank test for the survival analysis.

Results: In years 2005-2019, there were 115 metal stents implanted (median 1 per patient).

In proximal esophagus, there were 37 stents (32.2%), 78 (67.8%) in distal esophagus. In 25 (21.7%) stents, complications were observed.

Median survival rate from stent implantation was 132 days. Significantly higher risk of dislocation was observed in shorter stents (96 ± 16 vs. 116 ± 24 mm; p = 0.008). Other parameters were not significantly associated with the frequency of complications.

Conclusion: Stent length was the only observed statistically significant factor in complications rate of metallic stents implanted in malignant esophageal stenoses, where in shorter stents, the risk of dislocation was significantly higher than in longer stents.

Key words: self expandable metal stent, esophageal cancer, complications, survival analysis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět