Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(2): 157 -163

Sonograficky navigovaná vakuová exstirpace benigních a rizikových lézí prsu

Ultrasound-guided vacuum-assisted excision of benign and high-risk breast lesions

Lucia Veverková, Ľubica Lowová, Ivan Šišola
Radiologická klinika FN, Olomouc
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je posoudit přínosy sonograficky navigované vakuové exstirpace benigních a rizikových lézí prsu, zhodnotit technickou proveditelnost výkonu, komplikace po exstirpaci a estetický výsledek s časovým odstupem.

SOUHRN

Veverková L, Lowová Ľ, Šišola I. Sonograficky navigovaná vakuová exstirpace benigních a rizikových lézí prsu

Cíl: Cílem práce je zhodnotit přínos vakuové exstirpace benigních a rizikových lézí prsu, porovnat tento typ výkonu s otevřenou chirurgickou excizí, vyhodnotit možné komplikace a také přetrvávající změny po výkonu v místě exstirpace s časovým odstupem při kontrolním vyšetření.

Metodika: Od ledna 2019 do března 2021 bylo na našem pracovišti provedeno celkem 96 vakuových biopsií či exstirpací prsních lézí, přičemž 27 z nich bylo navigováno sonograficky. V této studii byly zhodnoceny definitivní histologické výsledky výkonů pod sonografickou navigací a byl vyhodnocen výskyt komplikací po těchto výkonech, jak bezprostředně po něm, tak s odstupem za 2-6 měsíců po výkonu. Srovnání vakuové exstirpace a chirurgické exstirpace bylo vyhodnoceno na základě údajů z literatury.

Výsledky: Z celkového počtu sonograficky navigovaných exstirpací byl tento výkon u sedmi pacientek indikován jako primární typ biopsie, v případě zbylých dvaceti pacientek byla indikovaná vakuová exstirpace po předchozí core-cut biopsii. V těchto 20 případech šlo buď o pacientky z jiného pracoviště indi- kované k exstirpaci rizikové tzv. B3 léze, nebo šlo o pacientky se symptomatickými fibroadenomy. U dvou pacientek byl nalezen invazivní karcinom a jedna z nich podstoupila následnou chirurgickou resekci okrajů místa exstirpace a biopsii sentinelové uzliny. U ostatních 25 pacientek nebyla nutná další chirurgická resekce. Větší hematomy po výkonu se vyskytly u dvou pacientek z celkového počtu provedených výkonů.

Závěr: Vakuová exstirpace je plnohodnotnou náhradou chirurgické exstirpace, přičemž vzhledem k rychlosti provedení, technické nenáročnosti výkonu a malému počtu komplikací, by v případě symptomatických benigních a některých rizikových lézí prsu měla být preferovaná.

Klíčová slova: B3 léze, biopsie prsu, exstirpace, fibroadenom, papilom, vakuová exstirpace

Major statement

The aim of this study is to access the benefits of ultrasound-guided vacuum-assisted excision of benign and high-risk breast lesions, to evaluate the technical feasibility of the procedure, complications after this performance and the aesthetic results.

SUMMARY

Veverková L, Lowová Ľ, Šišola I. Ultrasound-guided vacuum-assisted excision of benign and high-risk breast lesions

Aim: The aim of this study is to evaluate benefits of vacuum-assisted excision of benign and high-risk breast lesions, to compare this type of performance with open surgery, to evaluate complications after this performance and persisting changes after vacuum-assisted excision during examination several months after excision.

Method: From January 2019 to March 2021 96 vacuum-assisted biopsies or excisions were performed, 27 of them were performed under ultrasound control. In this study histo-pathological findings were evaluated, number and character of complications immediately after performance and several months after excision were recorded.

Results: Of the total 27 patients with ultrasound-guided vacuum-assisted biopsies or excisions it was performed as a primary type of biopsy in 7 patients. In the cases of the rest 20 patients it was indicated as vacuum- assisted excision after previous core biopsy. For instance, patients with symptomatical fibroadenomas or patients with high-risk breast lesion after previosus core biopsy. In 2 cases invasive breast cancer were founded and one of these patients underwent surgical resection and biopsy of sentinel node. In the second case with carcinoma surgical performace was contraindicated due to comorbidities. In the rest of 25 cases following surgical treatment was not required. Only in 2 cases, larger hematomas were recorded.

Conclusion: Ultrasound-guided vacuum-assisted excision is a full-fledged replacement of open surgery exstirpaction. Due to its indisputable advantages it should be recommended to excision of symptomatic benign and high risk breast lesions.

Key words: B3 lesions, breast biopsy, exstirpation, fibroadenoma, papiloma, vacuum-assisted excision


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět