Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Editorial


Ces Radiol 2007;61(1): 9

Editorial

Editorial


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se vám do rukou první číslo již 61. ročníku časopisu Česká radiologie. Časopis prošel nelehkými obdobími a díky nezměrné vytrvalosti jeho kormidelníků - nejprve profesora Václava Švába a poté profesora Jaromíra Koláře - se podařilo jej provést úžinami mezi Scillou a Charibdou až do současnosti. V minulosti bylo v časopisu publikováno téměř na dva tisíce odborných prací z dílny našich i zahraničních autorů. Časopis zůstal v nelehkých dobách minulého režimu pro mnohé z kolegů jediným zdrojem informací o dění v radiologii. V průběhu 90. let minulého století došlo k informační revoluci, která zachvěla také naším časopisem. Kvalita vědecké práce měřená mezinárodními měřítky se odráží v množství citací v odborné literatuře a zde se nám ne vždy dařilo, aby námi publikované práce v časopisu obstály i v této nesmlouvavé konkurenci. Revoluční změny se odehrávaly na poli technologie radiodiagnostiky ve světovém, ale i v domácím měřítku. Mnoha pracovištím v České republice se podařilo za posledních patnáct let srovnat krok v přístrojovém i materiálovém vybavení s pracovišti v západním světě, pracovitostí našich některých kolegů se na mnoha polích současné radiodiagnostiky podařilo zařadit českou radiologii na přední místa v evropském měřítku. Cílem by mělo být zařadit i Českou radiologii mezi periodika, o nichž je slyšet i na mezinárodním fóru, tedy udržet stávající indexace v databázích a pokusit se proniknout i do té nejvýznamnější - Medline. Současnost našeho oboru se nalézá také ve změně výchovy mladších kolegů a nejen jim by měl časopis sloužit v kontinuálním vzdělávání.

Rok 2007 se stal v životě časopisu v mnohém přelomový. Výbor Radiologické společnosti se v první polovině roku 2006 věnoval v diskuzích mimo jiné také dalším perspektivám časopisu a v září 2006 rozhodl o změně nakladatele. Stal se jím Galén spol. s r.o., vydavatelem zůstává ČLS JEP. Po neuvěřitelně dlouhém působení vedoucího redaktora prof. MUDr. Jaromíra Koláře, DrSc, který bude v redakční radě časopisu nadále zastávat místo emeritního vedoucího redaktora, jsem převzal kormidlo do svých rukou. Na tomto místě bych panu profesorovi ještě jednou za nás mladší ze srdce poděkoval, že po dlouhá léta s vytrvalým úsilím dokázal časopis neúnavně řídit. Nyní je na nás, abychom v jeho práci pokračovali a snažili se na ni úspěšně navázat. Kromě jmenování nového vedoucího redaktora přistoupil Výbor Radiologické společnosti ke změnám ve složení a v doplnění redakční rady. Podařilo se nám získat ke spolupráci i některé významné radiology z Evropy i ze zámoří. Výbor Radiologické společnosti oslovil také mladší sesterské odborné společnosti - Českou společnost intervenční radiologie a Českou neuroradiologickou společnost - s nabídkou, aby se časopis Česká radiologie stala společným oficiálním periodikem všech tří odborných radiologických společností, a tak jím od roku 2007 také bude. Aby mohl časopis plnit výše zmíněnou úlohu v kontinuálním odborném vzdělávání, rozhodl se výbor, že navrhne Plenární schůzi Radiologické společnosti zahrnutí zvýhodněného předplatného ve výši 200 Kč do členských příspěvků členů Radiologické společnosti. Schválením návrhu na schůzi v Českém Krumlově radiologická obec rozhodla v říjnu 2006, že časopis bude rozesílán všem členům tří radiologických odborných společností, platícím řádně příspěvky.

S prvním číslem nového ročníku vám předkládáme také novou koncepci i grafickou tvář České radiologie. Na rozdíl od minulosti se počet čísel v roce zmenší na čtyři. Jednotlivá čísla budou vycházet v březnu, v červnu, v září a v prosinci. Celkový počet stran v ročníku však zůstane zachován. Jedno speciální (červnové) číslo zůstane nadále věnováno intervenční radiologii a jedno speciální číslo bude určeno pro neuroradiologii. Pamatovat budeme také na uveřejňování sdělení z kongresů našich společností.

Jak bychom chtěli zvýšit prestiž časopisu, aby mohl být zaregistrován i zahraničními kolegy a aby bylo publikování na jeho stranách ctí? Prvními konkrétními výsledky práce užšího vedení časopisu jsou nové Pokyny pro autory odrážející nutné úpravy formy zasílaných rukopisů do redakce. Formální stránka prací by měla pomoci všem, zejména mladým autorům získávajícím na stranách České radiologie první zkušenosti s odborným publikováním, osvojit si samozřejmé dovednosti ve vytváření radiologických odborných publikací, aplikovatelných i pro práce určené pro nevýznamnější radiologické časopisy. Kromě původních prací bychom rádi publikovali i přehledná postgraduální sdělení typu review, aktuální přehledy state-of-the-art by měly informovat o nových trendech v radiodiagnostice. Vedle formální stránky je nejnápadnější vizitkou radiologického časopisu kvalita obrazové dokumentace. Dostatečné místo by jí mělo být věnováno ve sděleních typů kazuistik, obrazových přehledů a patologicko-radiologických korelací. Samozřejmou součástí časopisu budou recenze knih a aktuality ze života společností.

Doufám, že časopis Česká radiologie pod kritickým drobnohledem radiologů uspěje.

Jiří Ferda, vedoucí redaktor


Zpět