Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2021;75(2): 154 -156

Coronary subclavian steal syndrom

Coronary Subclavian Steal syndrome - case report

Patrik Turza, Jana Mašková, Jan H. Peregrin
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie (ZRIR) IKEM, Praha
Hlavní stanovisko práce

Proximální stenóza a. subclavia l. sin. může u pacientů po CABG (aortokoronární bypass), u kterých byla použita a. mammaria interna l. sin., vést k projevům ischemie myokardu v povodí zásobeném touto tepnou. Endovas- kulární léčba stenóz a. subclavia je efektivní a bezpečná procedura pro prevenci či léčbu steal syndromu u pacientů po CABG.

SOUHRN

Turza P, Mašková J, Peregrin JH. Coronary subclavian steal syndrom

Autoři textu prezentují kazuistiku 71leté ženy, u které byla na základě klinické suspekce zjištěna proximální stenóza levostranné a. subclavia pomocí UZ a CTA. Vzhledem k tomu, že pacientka byla recentně po CABG, kde byla použita levostranná a. mammaria jako cévní konduit, byla indikována PTA (perkutánní transluminální angioplastika) a. subclavia v rámci prevence vzniku coronary subclavian steal syndrome (CSSS).

Klíčová slova: angioplastika, coronary subclavian steal syndrome, stent

Major statement

Left subclavian artery stenosis in patients who underwent CABG with the usage of left internal mammary artery could lead to myocardial ischemia. Endovascular management is a safe and effective procedure for prevention or treatment of coronary subclavian steal syndrome.

SUMMARY

Turza P, Mašková J, Peregrin JH. Coronary Subclavian Steal syndrome - case report

A 71 year old woman underwent quadruple CABG. The diagnosis of left subclavian artery (LSA) stenosis was made during the clinical evaluation. Left mammarian artery (LIMA) as a branch of LSA was used as a vascular conduit during the operation, therefore PTA of LSA for prevention of coronary subclavian steal syndrome (CSSS) was planned.

Key words: angioplasty, coronary subclavian steal syndrome, stent


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět