Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2021;75(2): 123 -133

Endovaskulární léčba mezenteriální ischemie

Endovascular management of mesenteric ischemia

Jan Raupach1, Tomáš Fejfar2, Alexander Hudák3, Petr Dvořák1, Pavel Ryška1, Milan Vajda1, Pavla Čabelková1, Ondřej Renc1, Antonín Krajina1, Radovan Malý4
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Chirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
4 Interní klinika a Kardiovaskulární centrum LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Práce přináší současné zkušenosti a návrh optimální léčby mezenteriální ischemie s využitím endovaskulárního a chirurgického přístupu.

SOUHRN

Raupach J, Fejfar T, Hudák A, Dvořák P, Ryška P, Vajda M, ČabelkováP, Renc O, Krajina A, Malý R. Endovaskulární léčba mezenteriální ischemie

Mezenteriální ischemie patří mezi onemocnění cévního systému, které má i přes rozvoj moderní medicíny stále vysokou morbiditu a mortalitu. Základní vyšetřovací metodou při podezření na mezenteriální ischemii je dnes výpočetní tomografie. Dlouhodobé zkušenosti s endovaskulární léčbou přinesly důkazy jejího správného použití a indikací, a ovlivnily tak doporučené postupy. Moderní léčba mezenteriální ischemie je založena na hybridním přístupu a kombinací chirurgických a endovaskulárních technik.

Klíčová slova: mezenteriální ischemie, uzávěr horní mezenterické tepny, endovaskulární léčba, stentování horní mezenterické tepny, aspirace

Major statement

The work brings current experience and algorithm for optimal treatment of mesenteric ischemia using endovascular and surgical approach.

SUMMARY

Raupach J, Fejfar T, Hudák A, Dvořák P, Ryška P, Vajda M, Čabelková P, Renc O, Krajina A, Malý R. Endovascular management of mesenteric ischemia

Mesenteric ischemia is one of the diseases of the vascular system which, despite the development of modern medicine, still has high morbidity and mortality. The current primary imaging modality in the diagnosis of suspected mesenteric ischemia is computed tomography. Long-term experience with endovascular therapy has provided evidence of its use and indications and thus influenced the guidelines of mesenteric ischemia treatment. Modern treatment of mesenteric ischemia is based on a hybri

Key words: mesenteric ischemia, mesenteric arterial occlusion, endovascular repair, aspiration, mesenteric artery stenting


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět