Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(2): 117 -122

Vývoj počtu endovaskulárních neurointervenčních metod v České republice v letech 2013-2020 a přehled publikací s účastí českých autorů z let 2017-2020

Evolution of endovascular neurointerventional procedures numbers in Czech Republic between 2013 and 2020 years and literature survey of studies with the Czech authorship or coauthorship

Antonín Krajina1, Filip Cihlář2, Petr Duras3, Jan Fiksa4, Jakub Hustý5, Ladislava Janoušková6, Tomáš Jonszta7, Martin Kocher8, Boris Kožnar9, Jiří Lacman10, Michal Polovinčák11, Jindřich Sova12, Miroslav Šercl13, Martin Válka14, Jiří Vaníček15, Josef Veselka16
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Radiologická klinika FZS UJEP, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
3 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
4 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
5 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
6 Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce Praha
7 Radiodiagnostický ústav FN, Ostrava
8 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
9 III. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
10 Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha
11 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
12 Radiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
13 Radiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.
14 Iktové centrum, Vítkovická nemocnice Ostrava
15 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny, Brno
16 Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Hlavní stanovisko práce

Autoři podávají analýzu počtů endovaskulárních neurointervenčních výkonů na akreditovaných pracovištích v České republice v letech 2013-2020.

SOUHRN

Krajina A, Cihlář F, Duras P, Hustý J, Janoušková L, Jonszta T, Kocher M, Kožnar B, Lacman J, Polovinčák M, Sova J, Šercl M, Válka M, Vaníček J, Veselka J. Vývoj počtu endovaskulárních neurointervenčních metod v České republice v letech 2013-2020 a přehled publikací s účastí českých autorů z let 2017-2020

Cíl: Autoři podávají analýzu počtů endovaskulárních neurointervenčních výkonů na akreditovaných pracovištích v České Republice v letech 2013-2020.

Metodika: V letech 2013-2020 byla obesílána dotazníkem všechna centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče a dvě iktová centra v České republice. Strukturovaný dotazník se zaměřil na počty jednotlivých endovaskulárních intervenčních výkonů. Na základě zaslaných počtů tří nejčastěji prováděných výkonů (endovaskulární léčba akutních ischemických cévních mozkových příhod, stenóz mozkových tepen intrakraniálních i extrakraniálních a mozkových aneurysmat) byly vytvořeny osmileté vývoje počtu výkonů a dále pak úhrnných počtů všech endovaskulárních výkonů (léčby disekcí krkavic, mozkových a míšních arteriovenózních zkratů, tumorů báze lební, epistaxe a vazospazmů při subarachnoidálním krvácení).

Výsledky: Mechanická trombektomie byla na vzestupu ze 417 výkonů v roce 2013 na 1468 v roce 2019. Do roku 2019 jsme zaznamenali meziroční nárůst těchto výkonů o 132 v roce 2017, o 154 v roce 2018, o 148 v roce 2019. V roce 2020 došlo k celkovému poklesu o 19 výkonů. U počtu pacientů léčených pro stenózy extra- a intrakraniálních tepen angioplastikou, případně se zavedením stentu, a u endovaskulárně léčených mozkových aneurysmat je trend stagnující.

Závěr: Ve sledovaných podskupinách nemocných léčených endovaskulárně pro akutní ischemickou mozkovou příhodu, pro ateromatózní stenózu extra- a intrakraniálních tepen a aneurysmat mozkových tepen přetrvávají nadále významné rozdíly mezi akreditovanými centry. V roce 2020 došlo k poklesu počtu výkonů v důsledku epidemie SARS-CoV-2.

Klíčová slova: intervenční neuroradiologie, karotická angioplastika, intrakraniální aneurysma, cévní mozková příhoda

Major statement

The authors analysed numbers of endovascular neurointerventional procedures in Czech Republic neurovascular centres from 2013 to 2020.

SUMMARY

Krajina A, Cihlář F, Duras P, Hustý J, Janoušková L, Jonszta T, Kocher M, Kožnar B, Lacman J, Polovinčák M, Sova J, Šercl M, Válka M, Vaníček J, Veselka J. Evolution of endovascular neurointerventional procedures numbers in Czech Republic between 2013 and 2020 years and literature survey of studies with the Czech authorship or coauthorship

Aim: The authors analysed numbers of endovascular neurointerventional procedures in Czech Republic comprehensive neurovascular centres in the years from 2013 to 2020.

Methods: The questionnaire was sent to all tertiary and two secondary neurovascular centres in Czech Republic. Numbers of each specified procedure were required. On basis of the 3 most frequently performed procedures (endovascular therapy of acute ischemic stroke, extra- and intracranial stenoses, and intracranial aneurysms) the eight-year trends of each procedure frequency, and total numbers of all neurovascular procedures (i.e. carotid dissections, intracranial stenoses, cerebral and spinal arteriovenous shunts, skull base tumors, epistaxis, vasospasms after subarachnoid hemorrhage) were evaluated.

Results: Frequency of the mechanic thrombectomy increased from 417 procedures in the year 2013 to 1468 procedures in the year 2019. There was yearly increase of the number of procedures by 132 in 2017, by 154 in 2018, by 148 in 2019. In 2020 number of procedures for ischemic stroke decreased by 19. There was stagnation in numbers of carotid angioplasties, and treated cerebral aneurysms during the studied period.

Conclusion: There were significant differences revealed among cerebrovascular centres regarding numbers of treated patiens for acute ischemic stroke, extra- and intracranial stenoses, and cerebral aneurysms. The number of neurovascular procedures decreased due to the SARS-CoV-2 pandemic in 2020.

Key words: interventional neuroradiology, carotid angioplasty, intracranial aneurysm, stroke


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět