Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(3): 231 -146

Multiparametrická magnetická rezonance v diagnostice solidních tumorů ledvin

Multiparametric magnetic resonance imaging in the diagnosis of solid kidney tumours

Pavla Hanzlíková1,2, Kateřina Ryšánková3,4, Patricie Delongová5,6
1 Ústav radiodiagnostický FN, Ostrava
2 Ústav zobrazovacích metod OU, Ostrava
3 Urologická klinika FN, Ostrava
4 Katedra chirurgických oborů OU, Ostrava
5 Ústav patologie FN, Ostrava
6 Ústav patologie OU, Ostrava
Hlavní stanovisko práce

Autoři článku prezentují současný přístup k diagnostice solidních tumorů ledvin pomocí magnetické rezonance s doporučeným postupem vyšetření a dále demonstrací typických znaků nejčastějších typů těchto tumorů.

SOUHRN

Hanzlíková P, Ryšánková K, Delongová P. Multiparametrická magnetická rezonance v diagnostice solidních tumorů ledvin

Cílem sdělení je prezentace současného přístupu k solidním tumorům ledvinného parenchymu pomocí magnetické rezonance. Autoři prezentují přehled doporučených technik v rámci multiparametrického vyšetření, uvádějí doporučené schéma vyšetření platné pro 1,5 T i 3 T přístroje magnetické rezonance.

V další části představují doporučené ccLS skóre k diferenciaci světlobuněčného karcinomu ledvin od ostatních nádorů s méně nepříznivou prognózou.

V diskusi je rozebrán doporučený postup zobrazení i jeho možné limitace z pohledu literárních zdrojů.

V závěru zdůrazňujeme vhodnost zavedení standardu ccLS do protokolů pracovišť magnetické rezonance. Je nastíněna i budoucnost bez podání kontrastní látky zejména u pacientů s onemocněním ledvin.

Klíčová slova: magnetická rezonance, solidní tumor ledvin, světlobuněčný karcinom ledvin, ccLS

Major statement

The article´s authors present the current approach to diagnosing solid kidney tumours using magnetic resonance imaging with the recommended procedure and further demonstration of typical features of the most common kidney tumours.

SUMMARY

Hanzlíková P, Ryšánková K, Delongová P. Multiparametric magnetic resonance imaging in the diagnosis of solid kidney tumours

The paper aims to present the current approach to solid tumours of the renal parenchyma using magnetic resonance imaging. The authors overview recommended techniques within the multiparametric examination; they offer the recommended examination scheme valid for 1.5 T and 3 T magnetic resonance devices.

The authors show an overview of the most common solid renal tumours, both benign and malignant. Morphological peculiarities and similarities are presented; possible differences in the multiparametric magnetic resonance imaging are highlighted.

The following section shows the recommended ccLS scores to differentiate renal clear cell carcinoma from other tumours with a better prognosis.

The discussion presents the recommended procedure and limitations in the point of view of the literary sources.

In conclusion, we emphasize the suitability of introducing the ccLS standard into the protocols of magnetic resonance workplaces. The future without administration of a contrast agent is also outlined, especially in patients with kidney´s disease.

Key words: magnetic resonance imaging, solid renal tumour, clear cell carcinoma, ccLS


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět