Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(3): 197 -206

Post-mortem CT vyšetření - stručný návod a souhrn zkušeností

Post-mortem CT examination - brief instructions and experience summary

Jan Baxa1, Tomáš Vendiš 1, Miroslav Dvořák2, Jitka Pažinová2, Hynek Řehulka2, Petr Hrubý2, Jaroslav Ludvík1, Jiří Ferda1
1 Klinika zobrazovacích metod, Laboratoř forenzní radiologie LF UK a FN, Plzeň
2 Ústav soudního lékařství LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Post-mortem CT vyšetření může významně přispět k výstupům klasické soudní pitvy.

SOUHRN

Baxa J, Vendiš T, Dvořák M, Pažinová J, Řehulka H, Hrubý P, Ludvík J, Ferda J. Post-mortem CT vyšetření - stručný návod a souhrn zkušeností

CT vyšetření je v klinické medicínské praxi zcela rutinním vyšetřením, jeho přínosy se ale již dlouhodobě využívají i pro forenzní účely. Provádění cílených post-mortem CT vyšetření (PM-CT) jistě vyžaduje specifický logistický přístup, nicménějeho dostupnostjejiž mnohem lepší než v minulosti. Článek popisuje naše zkušenosti ze systematického provádění PM-CT v letech 2016-2020. V metodické části jsou uvedeny základní technické aspekty logistiky a techniky skenování společně s přístupem k hodnocení. Dále jsou uvedeny počty vyšetření s rozdělením podle různých parametrů, zejména pak konkrétní indikace. V diskusi jsou shrnuty možné přínosy PM-CT a také ukázky popisující význam PM-CT v konkrétních indikacích. Z uvedených zkušeností jednoznačně vyplývá, že PM-CT může být přínosnou součástí procesu klasické soudní pitvy.

Klíčová slova: post-mortem zobrazování, forenzní radiologie, post-mortem výpočetní tomografie, virtuální pitva

Major statement

Post-mortem CT examination can significantly contribute to the results of a standard forensic autopsy.

SUMMARY

Baxa J, Vendiš T, Dvořák M, Pažinová J, Řehulka H, Hrubý P, Ludvík J, Ferda J. Post-mortem CT examination - brief instructions and experience summary

CT examination is a completely routine examination in clinical medical practice, but its benefits have long been used for forensic purposes. Performing targeted post-mortem CT scans (PM-CT) certainly requires a specific approach, but its availability is much better than in the past. The article describes our experience from the systematic implementation of PM-CT in the years 2016-2020. The methodical part presents the basic technical aspects of logistics and scanning techniques together with the approach to evaluation. The following are the numbers of examinations divided according to various parameters, especially the specific indications. The discussion summarizes the possible benefits of PM-CT as well as examples describing the importance of PM-CT in specific indications. From the above experience, it is clear that PM-CT can be a beneficial part of the classic forensic autopsy process.

Key words: post-mortem imaging, forensic radiology, post-mortem computed tomography, virtual autopsy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět