Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(3): 228 -230

Kontakt radiologa s COVID-19 pozitivními pacienty v ambulanci akutní ultrasonografie

Contact of a radiologist with COVID-19 positive patients during acute sonography examination

Milan Vajda, Petr Hoffmann
Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Zhodnocení kontaktu radiologů provádějících akutní sonografické vyšetření s COVID-19 pozitivními pacienty.

SOUHRN

Vajda M, Hoffmann P. Kontakt radiologa s COVID-19 pozitivními pacienty v ambulanci akutní ultrasonografie

Kontakt radiologa s infekčními pacienty je opomíjený vzhledem k jejich méně časté přímé interakci. V naší retrospektivní studii jsme se zaměřili na podíl doposud nediagnostikovaných COVID-19 pozitivních pacientů, kteří byli akutně vyšetřeni v naší ultrazvukové ambulanci na žádost Oddělení urgentní medicíny. V definovaném časovém období byl téměř každý dvacátý vyšetřený pacient COVID-19 pozitivní, aniž by radiolog provádějící ultrazvukové vyšetření o této skutečnosti věděl. Přibližně každý sedmý ze všech testovaných pacientů, kteří byli odeslání na akutní ultrasonografické vyšetření, měl pozitivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Klíčová slova: COVID-19, radiologie, SARS-CoV-2, ultrazvuk

Major statement

The assessment of radiologists´ contacts with COVID-19 positive patients during acute ultrasonography examination.

SUMMARY

Vajda M, Hoffmann P. Contact of a radiologist with COVID-19 positive patients during acute sonography examination

Contact of radiologist with infectious patients is sometimes overlooked, given their less frequent direct interactions. In our restrospective study we focused on the percentage of undiagnosed COVID-19 positive patients that were sent from ER department to be examined in our ambulance of acute ultrasonography. In a defined period of time, almost every twentieth examined patient was COVID-19 positive and the radiologist performing the sonography was not aware of this fact. Approximatelly one of seven of all tested patiens, that were acutely sonographicaly examined, had positive result for presence of SARS-CoV-2 virus.

Key words: COVID-19, radiology, SARS-CoV-2, ultrasonography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět