Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2021;75(3): 214 -219

Angiosarkom sleziny a jater

Spleen and liver angiosarcoma

Martin Vítovec1, Martina Baněčková2, Hynek Mírka1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Šiklův ústav patologické anatomie, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je ukázat kazuistiku vzácné malignity jater a sleziny v různých zobrazovacích modalitách a její vývoj v čase.

SOUHRN

Vítovec M, Baněčková M, Mírka H. Angiosarkom sleziny a jater

Angiosarkomy jsou vzácné maligní nádory vycházející z cév, které se mohou objevit v různých orgánech. Často jsou diagnostikovány až v pokročilé fázi onemocnění, ve většině případů i s již patrnou generalizací. Klinické symptomy jsou nespecifické, diagnostika je obtížná a finální diagnózu rozhodne často až histopatologický nález. Prognóza pacientů je nadále špatná a hlavní modalitou léčby je chirurgická resekce. V kazuistice je prezentován případ pacienta s pokročilou infiltrací jater a ložiskem ve slezině s obrazy prakticky ve všech dostupných modalitách. První biopsie byla bohužel nevýtěžná a z počátku byla široká diferenciální diagnostika. Následně je patrná progrese onemocnění s typickými obrazy prokrvácených ložisek s následným potvrzením po opakované biopsii a následně i pitvě. Jedná se tedy o názorný příklad, jak může víceložisková forma postižení angiosarkomem vypadat.

Klíčová slova: angiosarkom, PET/CT, magnetická rezonance, výpočetní tomografie, ultrasonografie

Major statement

The aim of this work is to show a case report of rare liver and spleen malignancy in various imaging modalities.

SUMMARY

Vítovec M, Baněčková M, Mírka H. Spleen and liver angiosarcoma

Angiosarcomas are rare malignancies arising from blood vessels and can occur in different organs. They are often diagnosed at an advanced stage of the disease, in most cases with apparent generalisation. The clinical symptoms are non-specific, diagnosis is difficult and final diagnosis is often determined by a histopathological finding. Patient prognosis remains poor and the main modality of treatment is surgical resection. In our case report, we present a patient with advanced liver infiltration and a spleen lesion with images in almost all modalities available. Unfortunately, the first biopsy was insufficient, and initially there was a wide differential diagnostic. Subsequently, disease progression is seen with typical images of bleeding foci followed by confirmation after repeated biopsy and subsequent autopsy. This is an illustrative example of what a multifocal form of angiosarcoma disability can look like.

Key words: angiosarcoma, PET/CT, MRI, computed tomography, ultrasonography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět