Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(3): 207 -213

Je frakce arteriálního sycení (AEF) vhodným biomarkerem pro detekci rezidua či recidivy nádoru jater po lokální léčbě?

Is the arterial enhancement fraction (AEF) a suitable biomarker for detection residual or recurrent hepatic tumors after locoregional therapy?

Eva Korčáková1,2, Kristýna Bajcurová1,2, Petr Hošek2, Jaroslav Ludvík 1, Václav Liška2,3, Jan Brůha2,3, Hynek Mírka 1,2
1 Klinika zobrazovacích metod LF a FN, Plzeň
2 Biomedicínské centrum LF UK, Plzeň
3 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Výpočet frakce arteriálního sycení (AEF) jako součást hodnocení vícefázového CT vyšetření zvyšuje senzitivitu a především specificitu nálezu při hodnocení efektu lokální léčby jaterních nádorů.

SOUHRN

Korčáková E, Bajcurová K, Hošek P, Ludvík J, Liška V, Brůha J, Mírka H. Je frakce arteriálního sycení (AEF) vhodným biomarkerem pro detekci rezidua či recidivy nádoru jater po lokální léčbě?

Cíl: Cílem studie bylo posoudit, zda přidání výpočtu frakce arteriálního sycení (arterial enhancement fraction - AEF) k hodnocení vícefázové výpočetní tomografie (CT) zlepší detekci viabilní nádorové tkáně po lokální léčbě nádoru jater u různě zkušených hodnotitelů.

Metodika: Dva mladí radiologové s rozdílně dlouhou praxí v CT diagnostice (3 a 1 rok) hodnotili nezávisle CT obrazy pacientů, kteří splnili kritéria studie. CT dokumentace byla hodnocena nejprve samostatně a poté v kombinaci s barevnými mapami AEF. Hodnotitelé posuzovali přítomnost rezidua viabilní nádorové tkáně, při pozitivním nálezu měřili jeho velikost. Stejnou obrazovou dokumentaci hodnotili dva zkušení radiologové (s praxí více než 10 let). Jeden z nich provedl shodné hodnocení jako mladí radiologové, druhý hodnotil pouze CT s AEF a přihlížel ke klinickému obrazu a dalšímu vývoji onemocnění. Oba zkušení hodnotitelé srovnali výsledky svého hodnocení a z jejich shody vzešla referenční hodnota, s níž byly porovnány nálezy mladých radiologů. Výsledky byly statisticky analyzovány.

Výsledky: Hodnocena byla dokumentace 70 pacientů. Reziduum nádorové tkáně po prodělané lokální léčbě bylo detekováno u 40 osob. Přidání AEF ke standardní CT dokumentaci mírně zvýšilo senzitivitu pro detekci viabilní nádorové tkáně u obou mladších hodnotitelů, signifikantně však zvýšilo specificitu nálezu, u radiologa s tříletou praxí (z 56,6 % na 96,6 %, p = 0,0004) a začátečníka (z 36,7 % na 73,7 %, p = 0,0089). Podobně se zvýšila přesnost měření velikosti tumoru.

Závěr: Použití AEF jako součásti hodnocení CT dokumentace zvyšuje schopnost detekovat přítomnost rezidua po lokální léčbě jaterních nádorů a zvyšuje přesnost jeho měření. Největší efekt byl patrný u nejméně zkušeného hodnotitele. Výpočet AEF lze provést z vícefázového CT bez výrazného navýšení radiační dávky.

Klíčová slova: jaterní nádor, perfuze, multidetektorová výpočetní tomografie

Major statement

The calculation of the arterial enhancement fraction (AEF) as a part of the evaluation of multiphase CT examination increases the sensitivity and especially the specificity of the finding in the evaluation of the effect of the liver tumors local treatment.

SUMMARY

Korčáková E, Bajcurová K, Hošek P, Ludvík J, Liška V, Brůha J, Mírka H. Is the arterial enhancement fraction (AEF) a suitable biomarker for detection residual or recurrent hepatic tumors after locoregional therapy?

Objectives: We investigated whether the use of arterial enhancement fraction (AEF) during the evaluation of multiphasic contrast-enhanced computed tomography (CECT) improves the assessment of viable tumor tissue after locoregional therapy in liver tumors. We tested how the use of the AEF influences the accuracy of tumor residue detection in differently experienced evaluators.

Methods: Two differently experienced radiologists independently evaluated CT images of patients who met the criteria of our study. CT documentation was evaluated first separately and then in combination with AEF color maps. The evaluators assessed the presence of a residue of viable tumor tissue, and measured it, in case of a positive finding. The same documentation was evaluated by two experienced radiologists (with more than 10 years of experience). One of them performed the same evaluation as young radiologists, the other evaluated only CT with AEF and took into account the clinical information and further development of the disease. Both experienced evaluators compared the results of their evaluation and their agreement resulted in a reference value to which the findings of young radiologists were compared. The results were statistically analyzed.

Results: The documentation of 70 patients was evaluated. Viable tumor tissue was detected in 40 of them. The addition of AEF to the standard CT documentation slightly increased the sensitivity in both young evaluators, but significantly increased the specificity in intermedialy experienced radiologist (from 56.6% to 96.6%, p = 0.0004) in novice (36.7% to 73,7%, p = 0.0089). Similarly, the precision of tumor size measurement has improved significantly for both.

Conclusion: Using AEF as a part of CECT in monitoring after locoregional treatment of liver tumor increases the detection capability and accuracy of viable tumor tissue measurement. The greatest effect was seen in a low-experienced radiologist. AEF is calculated from triphasic CECT examination without increasing radiation dose and its assesment is not time-consuming.

Key words: liver tumor, perfusion, multidetector computed tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět