Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(1): 44 -53

Komplementární úloha dvoufázové MDCT-angiografie a 18F-FDG-PET v hybridním zobrazení PET/CT hepatocelulárního karcinomu

Complementary role oftwophase multidetector CT-angiography and 18F-FDG-PET in hybrid PET/CT imaging ofthe hepatocellular carcinoma

Eva Ferdova1,2, Jiří Ferda1,2, Ondřej Daum3 , VladislavTřeška4, Jan Záhlava1
1Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň
2Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
3Šiklův ústav patologické anatomie LFUKaFN,Plzeň
4Chirurgická klinika LFUK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferdova E, Ferda J, Daum O, Třeška V, Záhlava J. Komplementární úloha dvoufázové MDCT-angiografie a 18F-FDG-PET v hybridním zobrazení PET/CT hepatocelulárního karcinomu

Cíl. Posouzení přínosu spojení dvoufázového multidetektorové CT-angiografie (MDCTA) a 18F-FDG-PET v hybridním zobrazení PET/CT při detekci a posouzení diferenciace hepatocelulárního karcinomu (HCC).

Metoda. V souboru 1000 následujících 18F-FDG-PET/CT vyšetření bylo vyšetřeno celkem 11 nemocných s hepatocelulárním karcinomem (9 mužů, 2 ženy, průměrný věk 60,9 let v rozpětí 53-76 let). Vyšetřovací protokol se skládal z akvizice PET (s odstupem 60 minut od intravenózního podání 18F-FDG) následovaná akvizicí dat MDCT (kolimace 16 x 0,75 mm, faktor stoupání 1,5) v arteriální v portální fázi po intravenózní aplikaci 120 ml neionické kontrastní látky.

Výsledky. U všech špatně diferencovaného HCC byla zaznamenána vysoká akumulace 18FDG, u 3 dobře diferencovaných HCC mírně zvýšená akumulace 18F-FDG a u 3 dobře diferencovaných HCC akumulace 18F-FDG shodná s okolní jaterní tkání. Ve všech případech HCC byla zaznamenána hypervaskularizace nebo invaze do portální žíly. Metastázy mimo jaterní parenchym vždy doprovázel nález vysoké akumulace v PET jak u dobře, tak i u špatně diferencovaných HCC.

Závěr. V hybridním zobrazení 18F-FDG-PET/CT dvoufázová akvizice dat MDCT v arteriální a portální fázi zpřesňuje detekci přítomnosti HCC v jaterním parenchymu a umožňuje diferencovat intravaskulární invazi, PET přispívá k posouzení diferenciace HCC a umožňuje detekci vzdálených metastáz.

Klíčová slova: hepatocelulární karcinom (HCC), multidetektorová výpočetní tomografie (MDCT), nádory jater, PET/ CT, pozitronová emisní tomografie (PET).

SUMMARY

Ferdova E, Ferda J, Daum O, Třeška V, Záhlava J. Complementary role of two-phase multidetector CT-angiography and 18F-FDG-PET in hybrid PET/CT imaging of the hepatocellular carcinoma

Aim. To assess the impact of two-phase multidetector-row CT-angiography (MDCTA) combined with 18F-FDG-PET included in PET/CT imaging for hepatocellular carcinoma (HCC) depiction and differential diagnostic evaluation.

Method. Eleven patients (9 men, 2 wom-en, mean age 60.9 years, range 53-76 years) with hepatocellular carcinoma underwent 18F-FDG-PET/CT among 1000 consecutive examinations. Examination protocol consisted of PET data acquisition (delayed 60 minutes after intravenous application of radiotracer) followed by MDCT data acquisition (collimation 16 krát 0.75 mm, pitch 1.5) in arterial and portal venous phase after administration of 120 ml of non-ionic contrast agent.

Results. High 18F-FDG uptake characterized all cases of poorly differentiated HCC, mildly-increased 18F-FDG uptake was noted in three well-differentiated HCCs, equal 18F-FDG uptake between tumorous and non-tumorous tissue was present in three well-differentiated tumors. On two-phase MDCTA, hypervas-cularization was found in all cases of HCC and invasion into portál vein in four cases. Distant metastatic involvement showed high radiotracer uptake both in poorly and well-differentiated HCCs on PET.

Conclusion. During hybrid PET/CT imaging, two-phase multidetector-row CT (MDCT) in arterial and portál venous phase makes the depiction of HCC in liver parenchyma more accurate and enables detection of intravascular spread of the tumor. The contribution of PET is in the evaluation of HCC differentiation and in depiction of distant metastases.

Key words: hepatocellular carcinoma (HCC), multidetector-row computed to-mography (MDCT), liver tumors, PET/CT, positron emission tomography (PET).


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět