Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(3): 247 -256

Multiparametrická magnetická rezonance v diagnostice karcinomu močového měchýře - VI-RADS

Multiparametric magnetic resonance imaging in the diagnosis of bladder cancer - VI-RADS

Pavla Hanzlíková1, Kateřina Ryšánková2, Vladimír Židlík3
1 Ústav radiodiagnostický FN, Ostrava
2 Urologická klinika FN, Ostrava
3 Ústav patologie FN, Ostrava
Hlavní stanovisko práce

Autoři článku prezentují současný přístup k diagnostice tumorů močového s pomocí magnetické rezonance, dále prezentují nový přístup k vyšetření pomocí VI-RADS systému.

SOUHRN

Hanzlíková P, Ryšánková K, Židlík V. Multiparametrická magnetická rezonance v diagnostice karcinomu močového měchýře - VI-RADS

Cílem sdělení je prezentace současného přístupu k hodnocení tumorů močového měchýře pomocí magnetické rezonance. Autoři prezentují nově implementovaný systém skórování postižení stěny močového měchýře, dále uvádějí přehled doporučených technik v rámci multiparametrického vyšetření pro VI-RADS systém. Tento systém skórování postižení tumorem močového měchýře je již zmíněn i v guidelines Evropské urologické asociace jako efektivní nástroj k rozlišení hloubky invaze tumoru měchýře.

Součástí článku je doporučené schéma vyšetření platné pro 1,5 T i 3 T přístroje magnetické rezonance.

V další části je představen systém VI-RADS, jeho složky a způsob hodnocení, který umožní odlišit pokročilé nádory močového měchýře od méně závažných nálezů. V článku jsou prezentovány příklady skenů MR vyšetření používané k VI-RADS hodnocení.

V diskusi je hodnocen efekt systému VI-RADS, jeho potenciální limitace i výzvy.

Klíčová slova: magnetická rezonance, močový měchýř, karcinom močového měchýře, VI-RADS

Major statement

The article´s authors present the current approach to diagnosing bladder tumours via magnetic resonance imaging; they also offer a new approach to the examination using the VI-RADS system.

SUMMARY

Hanzlíková P, Ryšánková K, Židlík V. Multiparametric magnetic resonance imaging in the diagnosis of bladder cancer - VI-RADS

The paper aims to present the current approach to the evaluation of bladder tumours using magnetic resonance imaging. The authors give a newly implemented system for scoring bladder wall involvement and provide an overview of the recommended techniques in the multiparametric examination for the VI-RADS system. This system of scoring bladder cancer involvement has been mentioned in the guidelines of the European Urological Association as an effective tool for distinguishing the depth of bladder tumour invasion.

Part of the article is a recommended examination scheme valid for 1.5 T and 3 T magnetic resonance devices.

The next part presents the VI-RADS system, its components and the method of evaluation, distinguishing advanced bladder tumours from less severe findings. The article includes MR scans obtained by applying the VI-RADS examination system.

The discussion evaluates the effect of the VI-RADS system, its potential limitations and challenges.

Key words: magnetic resonance imaging, bladder, bladder cancer, VI-RADS


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět