Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(3): 257 -264

Magnetická rezonance v hodnocení pánevní endometriózy

Magnetic resonance imaging in the evaluation of pelvic endometriosis

Pavla Hanzlíková1,2, Jan Kumme1,3
1 Ústav radiodiagnostický FN, Ostrava
2 Ústav zobrazovacích metod OU. Ostrava
3 Gynekologicko-porodnická klinika FN, Ostrava-Poruba
Hlavní stanovisko práce

Autoři článku prezentují současný přístup k diagnostice postižení endometriózou pomocí magnetické rezonance, dále prezentují doporučený protokol vyšetření a doporučený systém hodnocení.

SOUHRN

Hanzlíková P, Kummel J. Magnetická rezonance v hodnocení pánevní endometriózy

Cílem sdělení je prezentace současného přístupu k provedení a hodnocení magnetické rezonance při postižení endometriózou. Autoři prezentují základní formy endometriózy, věnují se protokolu zobrazení, a to s ohledem na doporučený postup evropské The Society of Abdominal Radiology (SAR). Dále prezentují způsob provedení vyšetření na domovském pracovišti a zkušenosti při jeho provádění. V další části článku je představen systém hodnocení a skórování postižení adenomyózou i endometriózou - zejména DIE (deep infiltrating endometriosis), která je nejčastějším důvodem operačního zákroku.

Zavedení systému vyšetření a zejména hodnocení je výzvou pro budoucnost nejen pro radiology, ale i pro ostatní odbornosti, je základem pro mezioborovou spolupráci s gynekology, urology a chirurgy. Stejný jazyk komunikace mezi odbornostmi by měl vést ke konzistentním výsledkům, které dále pomohou zefektivnit proces diagnostiky a optimalizovat další terapeutický postup.

Klíčová slova: magnetická rezonance, endometrióza, adenomyóza, ENZIAN

Major statement

The article´s authors present the current approach to diagnosing endometriosis using magnetic resonance imaging; they also offer the recommended examination protocol and the recommended evaluation system.

SUMMARY

Hanzlíková P, Kummel J. Magnetic resonance imaging in the evaluation of pelvic endometriosis

The paper aims to present the current approach to implementing and evaluating magnetic resonance imaging in endometriosis. The authors give an overview of endometriosis forms.

They also deal with the imaging protocol concerning The Society of Abdominal Radiology (SAR) recommendation. The authors present the method of examination at the home workplace and experience in its implementation. The next part of the article presents a system for evaluating and scoring adenomyosis and endometriosis - especially DIE (deep infiltrating endometriosis), which is the most common reason for surgery.

The introduction of a system of examination and especially evaluation is a challenge for the future, not only for radiologists but also for other specialities; it is the basis for interdisciplinary cooperation with gynaecologists, urologists and surgeons. The exact language of communication between specialities should lead to consistent results, which will further help streamline the diagnostic process and optimize the following therapeutic approach.

Key words: magnetic resonance, endometriosis, adenomyosis, ENZIAN


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět