Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2021;75(4): 278 -284

Súčasné možnosti MR volumetrie pri sledovaní priebehu a liečby sclerosis multiplex

The role of MR volumetry in the management of multiple sclerosis

Peter Mikula1, Miroslav Malík1, Pavol Filippi2, Martin Karlík3, Zuzana Lišková4, Magdaléna Mižičková1, Vladimír Javorka1, Jana Poláková Mištinová1
1 Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava, SR
2 I. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR
3 II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR
4 Rádiológia s.r.o., Bratislava, SR
Hlavné stanovisko práce

MR volumetria má potenciál byť dôležitým nástrojom v diagnostike, sledovaní priebehu a liečby sclerosis multiplex.

SÚHRN

Mikula P, Malík M, Filippi P, Karlík M, Lišková Z, Mižičková M, Javorka V, Poláková Mištinová J. Súčasné možnosti MR volumetrie pri sledovaní priebehu a  liečby sclerosis multiplex

Meranie atrofie mozgu a miechy pomocou MR volumetrie u pacientov so sclerosis multiplex (SM) sa stáva v posledných rokoch významným výstupom klinických štúdií. Miera atrofie, ktorú možno chápať aj ako indikátor neuro-degenerácie, umožňuje determinovať riziko vzniku fyzického aj kognitívneho postihnutia, a  tak predikovať priebeh ochorenia. Vzhľadom na nesporný efekt včasnej diagnostiky a liečby SM môže mať stanovenie miery atrofie už v skorom štádiu ochorenia rozhodujúci význam. Volumetrické analýzy je tiež možné využiť v  sledovaní efektu liečby SM, keďže viaceré liečivá významne spomaľujú úbytok tkaniva mozgu a miechy. Na stanovenie atrofie sú využívané automatizované, poloautomatizované aj manuálne volumetrické metódy. S ich využitím sú však spojené viaceré, predovšetkým technické limitácie, a tiež veľká variabilita v  metodike meraní. K aplikácii volumetrických dát na konkrétneho pacienta v  klinickej praxi treba preto pristupovať opatrne. Cieľom autorov je prehľadné zhrnutie súčasných poznatkov, možností a limitácií využitia MR volumetrických nástrojov v rámci priebehu a liečby SM.

Klíčová slova: sclerosis multiplex, atrofia mozgu, magnetická rezonancia, volumetria

Major statement

MR volumetry has the potential to be an important determinant in diagnostic and therapeutic management of sclerosis multiplex.

SUMMARY

Mikula P, Malík M, Filippi P, Karlík M, Lišková Z, Mižičková M, Javorka V, Poláková Mištinová J. The role of MR volumetry in the management of multiple sclerosis

Measurement of cerebral and spinal cord atrophy using MR volumetry in patients with multiple sclerosis (MS) has become an important output from clinical trials in recent years. The degree of atrophy, which can also be understood as an indicator of neurodegeneration, enables the determination of the risk of disability and cognitive impairment, and thus predict the course of the disease. Considering the clear impact of early diagnosis and treatment of MS, determining the degree of atrophy at an early stage of the disease may be crucial. Volumetric analyses can also be used to monitor the effects of MS treatment, as several drugs significantly slow down the loss of brain and spinal cord tissue. To establish the degree of atrophy, automated, semi-automated, and manual volumetric methods are used. These methods involve multiple technical limitations and also introduce large variability in the measurement methodology. Therefore, in clinical practice, the application of volumetric data in a specific patient cases needs to be approached with caution. The aim of the authors is a clear summary of current knowledge, benefits, and limitations of MR volumetric tools in the course and treatment of MS.

Key words: sclerosis multiplex, brain atrophy, magnetic resonance, volumetry


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět