Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2021;75(4): 301 -305

Izolovaná metastáza sleziny u kolorektálního karcinomu - příklad využt kontrastní ultrasonografie (CEUS)

Isolated splenic metastasis in colorectal cancer - an example of the use of contrast ultrasonography (CEUS)

David Glanc, Radim Charvát, Hynek Mírka
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je představit kazuistiku izolované léze sleziny, a poukázat tak na možnosti využití kontrastní ultrasonografie jako doplňkové metody při zobrazování těchto ložisek.

SOUHRN

Glanc D, Charvát R, Mírka H. Izolovaná metastáze sleziny u kolorektálního karcinomu - příklad využití kontrastní ultrasonografie (CEUS)

Metastatické postižení sleziny je relativně málo časté, v drtivé většině případů bývá spojeno s rozsáhlou generalizací v ostatních orgánech. Mezi nejčastěji metastazující nádory do sleziny patří kolorektální karcinom, karcinomy plic, prsů, ovarií a maligní melanom. Vlastní solitární metastatické postižení sleziny je spíše vzácné. A právě i vzhledem k četnosti těchto nálezů nemusí být diagnóza pomocí výpočetní tomografie vždy jasná, v takových případech se pak jako doplňková zobrazovací metoda nabízí kontrastní ultrasonografie sleziny. CEUS slezi-nyje poměrnějednoduchá a bezpečná zobrazovací metoda, která nám umožňuje v reálném čase sledovat vaskularizaci ložiska a okolního parenchymu, a může tak často pomoci rozlišit mezi benigní či maligní lézí. Kazuistika ukazuje případ pacientky po resekci karcinomu rekta s podezřením na solitární metastázu sleziny. Právě typický obraz na kontrastní ultrasonografii v tomto případu pomohl ke správné diagnóze, jež byla následně potvrzena biopsií. V diskusi jsou nastíněny možnosti vlastní metody kontrastní ultrasonografie sleziny a prezentována diferenciální diagnostika jejích několika nejčastějších benigních a maligních lézí.

Klíčová slova: metastáza sleziny, kontrastní ultrasonografie (CEUS)

Major statement

The aim of this work is to present a case study of an isolated splenic lesion, pointing to the possibilities of using contrast enhanced ultrasonography as a  complementary method in imaging these lesions.

SUMMARY

Glanc D, Charvát R, Mírka H. Isolated splenic metastasis in colorectal cancer - an example of the use of contrast ultrasonography (CEUS)

Metastatic splenic involvement is relatively infrequent, overwhelmingly associated with extensive generalisation in other organs. The most commonly metastatic tumours to the spleen include colorectal cancer, carcinoma of lung, breast, ovary and malignant melanoma. Solitary metastatic splenic involvement is rather rare. And thus the low frequency of these findings, a diagnosis by computed tomography may not always be clear, in which case a contrast enhanced ultrasonography of the spleen offers an additional imaging method. CEUS of the spleen is a relatively simple and safe method that allows us to monitor in real time the vascularization of the lesion and surrounding parenchyma, and can thus often help distinguish between benign or malignant lesions. The case shows an exaple of a patient after resection of rectal cancer with suspected solitary metastasis of the spleen. It was the typical image on the contrast enhanced ultrasonography in this case that helped lead to the correct diagnosis, which was subsequently confirmed on the biopsy. The discussion outlines the possibilities of a contrast enhanced ultrasonography of the spleen and presents a differential diagnosis of a several most common benign and malignant spleen lesions.

Key words: splenic metastasis, contrast ultrasonography (CUES)


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět