Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2021;75(4): 273 -277

Tarzální a karpální koalice

Tarsal and carpal coalition

Jan Hrdlička, Lukáš Lambert, Jiří Beneš, Andrea Burgetová
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Hlavní stanovisko práce
Článek přibližuje koalice tarzálních a karpálních kůstek, se kterým se mohou čtenáři v praxi setkat.
SOUHRN

Hrdlička J, Lambert L, Beneš J, Burgetová A. Tarzální a karpální koalice

Tarzální a karpální koalice jsou vývojové vady, které jsou i přes svou četnost v populaci značně poddiagnostikované. Mohou vést k bolesti, poruchám hybnosti končetiny a jejímu vadnému držení, což může být pro pacienta důvod návštěvy lékaře. Naším úkolem je při hodnocení vyšetření na tyto anomálie myslet a znát jejich obraz. Na prostém snímku je pro tarzální koalice typický tzv. "obraz písmene C" nebo "příznak nosu mravenečníka" - ty však nemusejí být u všech pacientů plně vyjádřeny. V těchto případech musíme doplnit CT nebo MR vyšetření. Ve stati dokumentujeme typické nálezy kazuistikami z našeho pracoviště.

Klíčová slova: tarzální, karpální, koalice, vývojové vady, rentgen, CT, MR

Major statement

The article describes coalitions of tarsal and carpal bones that readers may encounter in practice.

SUMMARY

Hrdlička J, Lambert L, Beneš J, Burgetová A. Tarsal and carpal coalition

Tarsal and carpal coalitions are developmental anomalies of bone differentiation. Despite being relatively common in general population, they tend to be underdiagnosed. These conditions may lead to pain and stiffness in the affected extremity and incorrect posture that require medical attention. The radiologist is supposed to be aware of these conditions and their appearance. On plain radiographs, calcaneo-navicular coalition may be recognized by the "C - sign" or the "anteater nose sign" - but these may not be fully expressed. In such cases, CT or MRI may be advised. The article is supplemented by case studies from our institution.

Key words: tarsal, carpal, coalition, developmental anomalies, X-ray, CT, MRI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět