Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(4): 295 -300

Drenáž jaterních abscesů pod CT kontrolou jako terapeutická metoda - naše zkušenosti

CT-guided drainage of hepatic abscesses as a therapeutic method - our experience

Vlastimil Válek jr., Tomáš Rohan, Tomáš Andrašina
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce
Perkutánní CT navigovaná drenáž je metoda léčby jaterních abscesů, jejíž průběh a výsledek je však ovlivněn řadou faktorů.
SOUHRN

Válek V. jr., Rohan T, Andrašina T. Drenáž jaterních abscesů pod CT kontrolou jako terapeutická metoda - naše zkušenosti

Cíl: Definovat parametry predikující nutnost opakované drenáže, ovlivňující délku drenáže a nutnost úpravy polohy drénu.

Metodika: Do našeho souboru byli zařazeni pacienti, u kterých byla provedena pod CT kontrolou drenáž jaterního abscesu mezi roky 2012-2020 ve Fakultní nemocnici v Brně. Délka drenáže, četnost recidivy a nutnost opakované drenáže abscesu byla korelována s velikostí, objemem, etiologií abscesu a jeho lokalizací v játrech, vlastnostmi drénu, délkou kanálu drénu, odborností rozhodující o extrakci drénu.

Výsledky: V naší retrospektivní studii bylo do souboru zařazeno 48 konsekutivních pacientů (48 % žen) s 51 drénovanými abscesy. Průměrný věk pacientů byl 61,8 ? 14,3 let. U šesti (12 %) byla provedena opakovaná drenáž, která byla nutná častěji, pokud byl drén z abscesu extrahován jiným lékařem než radiologem nebo chirurgem (50 % vs. 17 % vs. 0 %, p = 0,006). Drenáž abscesů trvala déle u pacientů s cholangiogenním abscesem oproti abscesu idiopatickému nebo pooperačnímu (17,5 vs. 14 vs. 12 dní, p = 0,033). Častější úpravu polohy drénu bylo nutné provést při delším celkovém kanálu drénu (p = 0, 04).

Závěr: Nutnost opakované drenáže byla spojena s extrakcí iniciálně zavedeného drénu jiným lékařem než radiologem nebo chirurgem. Délka drenáže byla ovlivněna patogenezí abscesu, nutnost úpravy polohy drénu délkou drenážního kanálu.

Klíčová slova: drenáž, CT, jaterní absces

Major statement

Percutaneous CT-guided drainage is method of treatement of hepatic abscesses, but its course and result is influenced by a number of factors.

SUMMARY

Válek V. jr., Rohan T, Andrašina T. CT-guided drainage of hepatic abscesses as a therapeutic method - our experience

Aim: To define parameters predicting the need for repeated drainage, influencing the duration of drainage and the necessity to adjust the position of the drain.

Methods: Patients who underwent CT-guided drainage of a hepatic abscess between 2012 and 2020 at the University Hospital Brno were included. The duration of drainage, recurrence rate and need for repeated drainage of the abscess were correlated with the size, volume, etiology of the abscess and its localization in the liver, drain characteristics, length of the drain channel, expert deciding on drain extraction.

Results: 48 consecutive patients (48% women) with 51 drained abscesses were included in our retrospective study group. The mean age of the patients was 61.8 ± 14.3 years. In 6 (12%), repeat drainage was performed, which was necessary more often if the drain was extracted from the abscess by a  physician other than a radiologist or surgeon (50% vs. 17% vs. 0%, p = 0.006). Drainage of abscesses took longer in patients with cholangiogenic abscesses compared to idiopathic or postoperative abscesses (17.5 vs. 14 vs. 12 days, p = 0.033). More frequent adjustment of the drain position was necessary with a  longer total drain channel (p = 0.04).

Conclusion: The need for repeat drainage is associated with extraction of the initially inserted drain by a physician other than a radiologist or surgeon. The duration of drainage was influenced by the pathogenesis of the abscess, and the necessity to adjust the drain position by the length of the drain channel.

Key words: drainage, CT, hepatic abscess


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět