Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2021;75(4): 289 -294

Atypický odstup a. vertebralis sinistra -náhodný pitevnínález a výskyt v populaci

Variablity of the left vertebral artery - accidental autopsy finding and prevalence arch in the population

Lada Eberlová1,3, Hynek Mírka2,3, Petr Hošek3, David Škarda1, David Štěpánek1,4
1 Ústav anatomie LF UK, Plzeň
2 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
3 Biomedicínské centrum LF UK a FN, Plzeň
4 Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Atypické větvení aortálního oblouku jsme prokázali u 5,3 % pacientů. U mužů s  anomálií levého aortálního oblouku nebo a. vertebralis sinistra lze očekávat variabilní výši vstupu a. vertebralis dextra do foramen processus transversi (FPT), u obou pohlaví vstup levé a. vertebralis do FPT C5.

SOUHRN

Eberlová L, Mírka H, Hošek P, Škarda D, Štěpánek D. Atypický odstup a. vertebralis sinistra - náhodný pitevní nález a výskyt v populaci

Cíl: V návaznosti na náhodný pitevní nález jsme hodnotili prevalenci podobných nálezů u pacientů hospitalizovaných ve FN Plzeň.

Metodika: V kohortě 570 pacientů (228 žen, 342 mužů; věk 26-87 let) jsme z CT angiografií mozkových tepen hodnotili prevalenci a typ anomálního větvení aortálního oblouku (AO). Hodnocen byl i nález na těle dárce při anatomické pitvě.

Výsledky: Všechny aortální oblouky byly levostranné. Z 30 nálezů (odpovídá prevalenci 5,3 %) se nejčastěji vyskytoval přímý odstup a. vertebralis sinistra (AVS) mezi a. carotis communis sinistra a a. subclavia sinistra, tato konfigurace odpovídala i našemu pitevnímu nálezu. U pacientů s atypií aortálního oblouku vstupovala a. vertebralis do foramen processus transversi (FPT) nejčastěji na úrovni C5 vlevo (73,3 %) a C6 vpravo (73,3 %). V  závislosti na pohlaví jsme v této kohortě prokázali signifikantně vyšší variabilitu průběhu pravé AV (AVD) u mužů, u žen byly vstupy AVD výhradně v  úrovni C6. AVS vstupovala u obou pohlaví nejčastěji do foramen processus transversi C5.

Závěr: Anomálie levostranného aortálního oblouku jsme prokázali u 5,3 % pacientů, často byly doprovázeny atypickým průběhem a. vertebralis. U těchto pacientů vstupovala levá AV nejčastěji do FPT C5. U mužů s anomálním větvením aortálního oblouku nebo atypií levé AV byla výše vstupu pravé AV do FPT značně variabilní.

Klíčová slova: anomálie aortálního oblouku, atypická a. vertebralis, foramen processus transversi

Major statement

Atypical branching of the aortic arch was proved in 5.3% of patients. In males with annomaly of the left aortic arch or of the left vertebral artery, variable level of entrance of the right vertebral artery into the foramen transversarium (FT) needs to be expected. In both sexes, the left vertebral artery usually enters the FT of C5.

SUMMARY

Eberlová L, Mírka H, Hošek P, Škarda D, Štěpánek D. Variablity of the left vertebral artery - accidental autopsy finding and prevalence in the population

Aim: Based on an accidental autopsy case, the prevalence of similar findings in patients hospitalized at the University Hospital in Pilsen was evaluated.

Methods: In a cohort of 570 patients (228 females, 342 males; age 26-87 years), the prevalence and type of atypical branching of the aortic arch (AO) were evaluated with the use of CT angiography. An accidental finding in the donor body within the anatomical autopsy was assessed.

Results: All the aortic arches were left. Of the 30 findings (corresponds to a  prevalence of 5.3%), the most frequently found configuration was the left vertebral artery arising between the left common carotid artery and the left subclavian artery, which also corresponded to the autopsy finding. In patients with atypical AO, the vertebral artery (VA) entered the foramen transversarium (FT) most often at the level of C5 on the left (73.3%) and C6 on the right (73.3%). Depending on sex, we significantly higher variability in the course of right VA was found in men. In women, the right VA pierced FT C6 most often. The left VA entered predominantly the FT of C5 in both sexes.

Conclusions: Atypical branching of the aortic arch was found in 5.3%, and was often accompanied with an atypical course of the vertebral arteries. In these patients, the left VA most often entered FT C5, on the right in women it entered exclusively C6. Therefore, in men with anomalous aortic arch or atypia of the left VA, it is necessary to take into account a considerable variability in the course of the right VA as well.

Key words: aortic arch anomaly, aberant vertebral artery, foramen transversarium


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět