Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2007;61(1): 80 -84

Radiační zátěž rukou pracovníků v nukleární medicíně připravujících radiofarmaka se zářiči gama včetně pozitronového zářiče 18F

Radiation dosetothe hands of nuclear medicine staff preparing radiopharmaceuticals with gamma emitters including positron radionuclide 18F

Václav Husák1,2, Jaroslav Ptáček2, Jarmila Drymlová1, Z. Pásková3
1Klinika nukleární medicíny LF LJP a FN, Olomouc
20ddělení lékařské fyziky a radiační ochrany FN, Olomouc
3Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha
SOUHRN

Husák V., Ptáček J., Drymlová J., Pásková Z. Radiační zátěž rukou pracovníků v nukleární medicíně připravujících radiofarmaka se zářiči gama včetně pozitronového zářiče 18F

Je podán přehled literárních údajů o radiační zátěži rukou radiofarmaceutů publikovaných v období 1975-2006. Uvažuje se poloha termoluminiscenčních dozimetrů na špičkách prstů (poloha A) nebo na dolním článku prsteníku ruky (poloha B). Do výkonů práce s radiofarmaky se zahrnuje eluce generátorů 99Mo-99mTc, příprava radiofarmak, měření aktivity a rozdělování do injekčních stříkaček, nikoliv však aplikace radiofarmak pacientům. V poloze dozimetrů A se měří osobní dávkový ekvivalent H (0,07) v 1 cm2 kůže, v poloze B osobní dávkový ekvivalent na rukou. V literatuře v období let 1975-1990 byla oznámena při práci s 99mTc radiofarmaky dávka na špičkách prstů (poloha dozimetrů A) v rozmezí 1,2-1,9 mSv/10 GBq bez ochranných pomůcek a 0,18-1,3 mSv/10 GBq s ochrannými pomůckami. Dávka na špičkách prstů (poloha dozimetrů A) při práci s 18F byla v rozmezí 0,9-5,8 mSv/10 GBq (průměr ze tří hodnot 3,5 mSv/10 GBq). Průměrná roční dávka na ruce bez PET (poloha dozimetrů B) byla v letech 2000-2005 v rozmezí 17,5-91 mSv (průměr z pěti údajů 43,8 mSv), při zahrnutí PET to bylo 25-184 mSv (průměr ze tří údajů 121 mSv). Ve světě včetně České republiky není v rutinní práci v nukleární medicíně překračován limit dávky na ruce 500 mSv/rok. V případě limitu dávky v kůži to nelze s větší jistotou říci, jelikož tato dávka není rutinně monitorována, a může se vyskytovat také příspěvek z povrchové kontaminace kůže.

Klíčová slova: radiační dávka na ruce, radiační dávka v kůži, dozimetry, nukleární medicína, radiační limity, pozitronová emisní tomografie, radiofarmaka.

SUMMARY

Husák V., Ptáček J., Drymlová J., Pásková Z. Radiation dose to the hands of nuclear medicine staíf preparing radiopharmaceuticals with gamma emitters including positron radionuclide 18F

Review of literature dealing with radiation dose to the hands of radiopharmaceutical staff published from 1975 till 2006 is discussed. Position of thermoluminescence dosimeters is considered either at finger tips (position A) or at the proximal ring finger (position B) during 99Mo-99mTc generators elution, preparation of radiopharmaceuticals, activity measurements and dosing but not during administration to the patients. Personal dose equivalent H (0,07) in 1 cm2 is measured in position A, personal dose equivalent for hands in position B. During the preparation of 99mTc, finger tip dose (position A) ranging from 1.2-1.9 mSv/10 GBq without protective devices and from 0.18-1.3 mSv/10 Gbq with protective devices was published in the literature between 1975 and 1990. During the manipulation with 18F, finger tip dose (position A) ranged from 0.9-5.8 mSv/10 GBq (mean 3.5 mSv/10 GBq). Between 2000-2005, mean annual hand dose (position B) ranged from 17.5-91 mSv (mean 43.8 mSv) without PET, and from 25-184 mSv (mean 121 mSv) with PET, respectively. Routinely, dose to the hands does not exceed 500 mSv/year. In case of skin dose this is not sure since this parameter is not routinely measured and a risk of superficial contamination exists.

Key words: radiation dose, nuclear medicíne, dosimeters, radiation limits, PET, radiopharmaceuticals.


Připraveno podle přednášky prezentované na XXVIII. pracovních dnech sekce radiofarmacie, ČSNM ČLS JEP, jež se konaly v dubnu 2006 v Třešti.

Abstrakt přednášky byl otištěn v časopisu Česká a slovenská farmacie 2006; 55:144-145.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět