Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2022;76(1): 51 -55

Kombinovaná léčba endoleaku u pacienta po selhání endovaskulární léčby břišní aorty

Combined Treatment of Endoleak After Endovascular Aortic Repair Failure

Michael Syka1, Jan Mašek2, Michal Leško3, Ondřej Rene2, Radovan Malý4, Jan Raupach2
1 Radiodiagnostické oddělení ONT, Trutnov
2 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Chirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
4 I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Cílem práceje prezentovat možnosti řešení endoleaku po selhání endovaskulární léčby aneurysmatu břišní aorty ve formě kazuistického sdělení.

SOUHRN

Syka M, Mašek J, Leško M, Renc O, Malý R, Raupach J. Kombinovaná léčba endoleaku u pacienta po selhání endovaskulární léčby břišní aorty

V článkuje prezentována úspěšná, urgentní endovaskulární léčba symptomatického endoleaku (EL) po 7 letech od primární implantace bifurkačního stentgraftu (SG) do aneurysmatu abdominálni aorty u staršího, polymorbidního muže se solitámí ledvinou. Kombinované paralelní zavedení renálního SG z brachiálního přístupu a proximální extenze distálně migrovaného SG zfemorálního přístupu vedlo k  zániku EL typu IA při zachování perfuze solitámí rená lni tepny. Následně patrný ELtypu II byl v krátkém odstupu od výkonu úspěšně řešen přímou transabdominálni aplikací trombinu do vaku aneurysmatu. Při kontrole po 8 týdnech od aplikace trombinu byl pacient bez EL a s ním souvisejících klinických obtíží.

Klíčová slova: aorta, aneurysma, endoleak, endovaskulární léčba, stentgraft

Major statement

The purpose of our paper is to present options of endoleaktreatmentafterfailure of endovascular aortic aneurysm repair in a case report form.

SUMMARY

Syka M, Mašek J, Leško M, Rene O, Malý R, Raupach J. Combined Treatment of Endoleak After Endovascular Aortic Repair Failure

We present a successful urgent endovascular treatment of symptomatic endoleak (EL) 7 years after primary implantation of a bifurcation stent graft (SG) into abdominal aortic aneurysm in an elderly, polymorbid man with solitary kidney. Combined parallelinsertion of a renalSG from the brachialapproach and proximal extension of distally migrated SG from the femoral approach resulted in the resolution of type IA EL while preserving perfusion of the solitary renalartery. Subsequently, the apparent type II EL was successfully treated by direct, transabdominal injection of thrombin into the aneurysm sac. At follow-up 8 weeks after thrombin application, the patient was free of EL and associated clinical symptoms.

Key words: aorta, aneurysm, endoleak, endovascular treatment, stent graft


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět