Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(1): 14 -17

Technika mechanické trombektomie při léčbě uzávěru velkých mozkových tepen v  České republice v roce 2021

Mechanical thrombectomy technique in the treatment of large cerebral artery occlusion in the Czech Republic in 2021

Antonín Krajina1, Filip Cihlář2, Petr Duras3, Jakub Hustý4, Miroslav Chochola5, Ladislava Janoušková6, Tomáš Jonszta7, Boris Kožnar8, Martin Köcher9, Jiří Lacman10, Michal Polovinčák11, Jindřich Sova12, Miroslav Šercl13, Martin Válka14, Jiří Vaniček15
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Radiologická klinika FZS UJEP, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice o.z., Ústí nad Labem
3 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
4 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
5 II. interní klinika kardiológie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
6 Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
7 Radiodiagnostický ústav FN, Ostrava
8 III. interní klinika LF UK a FNKV, Praha
9 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
10 Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha
11 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
12 Radiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
13 Radiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.
14 Iktové centrum, Vítkovická nemocnice Ostrava
15 Klinika zobrazovacích metod FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Hlavní stanovisko práce

Autoři podávají analýzu použitých technik při endovaskulární léčbě ischemické cévní mozkové příhody v roce 2021.

SOUHRN

Krajina A, Cihlář F, Duras P, Hustý J, Chochola M, Janoušková L, Jonszta T, Kožnar B, Köcher M, Lacman J, Polovinčák M, Sova J, Šercl M, Válka M, Vaniček J. Technika mechanické trombektomie při léčbě uzávěru velkých mozkových tepen v České republice v roce 2021

Cíl: Na základě výročního dotazníku byla provedena analýza použitých technik při endovaskulární rekanalizaci uzávěrů velkých mozkových tepen při léčbě akutních ischemických cévních mozkových příhod (iCMP) v roce 2021.

Metodika: V roce 2022 byla dotazníkem oslovena všechna centra vysoce specializované i cerebrovaskulární péče a dvě iktová centra v České republice. Strukturovaný dotazník v části o endovaskulámfch výkonech pro iCMP se zaměřil na počet trombektomovaných pacientů, poměr výkonů, kdy byl technicky použit pouze stentretriever oproti kombinaci stentretrievera aspirační katétra počet výkonů, kdy byl použit pouze aspirační katétr. Dále byly dotázány počty akutně implantovaných stentů extra- a intrakraniálně v rámd těchto výkonů a procento použití balónkových pracovních katétrů.

Výsledky: Mechanická trombektomie byla v roce 2021 provedena u 1439 pacientů: ve 13 komplexních cerebrovaskulámích centrech v rozsahu od 70 do 147 léčených pacientů a ve dvou iktových centrech pak bylo léčeno 41 a 49 pacientů. Vzájemný poměr použitých technik stentretriever: kombinace stentretriever + aspirační katétr: aspirační katétr byl zhruba 0,8 : 1 : 0,6. Celkem bylo akutně implantováno 147 extrakraniálních stentů (na centra v rozmezí 0 až 19) a 23 intrakraniálních stentů (na centra v rozmezí 0 až 6). Celkově byl akutně implantován stentů 11,8 % pacientů.

Balónkové katétry byly použity v 55% výkonů.

Závěr: V dotazovaných parametrech je patrné, že počet endovaskulámě léčených pacientů pro iCMP v České republice v roce 2021 mírně klesl (na 99,3 % roku 2020), počet výkonů v komplexních centrech se počtem lišil až dvojnásobně. Akutně byly implantovány stenty u 11,8 % výkonů a technika zástavy toku v  přístupové tepně byla použita ve zhruba 55 % výkonů.

Klíčová slova: intervenční neuroradiologie, karotická angioplastika, cévní mozková příhoda, aspirační trombektomie, stentretriever

Major statement

The authors provide an analysis of the techniques used in the endovascular treatment of ischemic stroke in the Czech Republic in 2021.

SUMMARY

Krajina A, Cihlář F, Duras P, Hustý J, Chochola M, Janoušková L, Jonszta T, Kožnar B, Köcher M, Lacman J, Polovinčák M, Sova J, Šercl M, Válka M, Vaníček J. Mechanical thrombectomy technique in the treatment of large cerebral artery occlusion in the Czech Republic in 2021

Aim: Based on an annual questionnaire, an analysis of the techniques used in endovascular recanalization of large cerebral artery occlusions in the treatment of acute ischemic stroke (AIS) in 2021 was performed.

Method: In 2022, all centres of highly specialised cerebrovascular care and 2 primary centres in the Czech Republic were surveyed. The structured questionnaire in the section on endovascular procedures for AIS focused on the number of patients thrombectomized, the proportion of procedures where technically only a stent retriever was used versus a combination of stent retriever and aspiration catheter, and the number of procedures where only an aspiration catheter was used. The numbers of acutely implanted extra- and intracranial stents in these procedures and the percentage of balloon guiding catheters used were also queried.

Results: Mechanical thrombectomy was performed in 1439 patients in 2021, of whom between 70 and 147 patients were treated in 13 comprehensive cerebrovascular centres, and 41 and 49 patients were treated in two ict centres. The ratio of stentretriever: stentretriever + aspiration catheter: aspiration catheter combination techniques used was approximately 0,8 : 1: 0, 6. A total of 114 extracranial stents (per centre ranging from 0-19) and 19 intracranial stents (per centre ranging from 0-6) were implanted acutely. Overall, a stent was acutely implanted in 11.8% of patients. Balloon catheters were used in 55% of the procedures.

Conclusion: The surveyed parameters show that the number of patients treated endovascularly for iCMP in the Czech Republicin 2021 slightly decreased (to 99.3% in 2020), the number of procedures in complex centres differed by up to two times. The stent were acutely implanted in 11.8% procedures. The technique of flow arrestin the access artery was used in about 55% of procedures.

Key words: interventional neuroradiology, carotid angioplasty, stroke, mechanical thrombectomy, aspiration thrombectomy, stentretriever


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět