Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(1): 7 -13

Endovaskulámí léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody - výsledky studie METRICS (Mechanical Thrombectomy Quality Indicators Study in Czech Stroke Centers)

Endovascular treatment of acute ischemic stroke - the results of METRICS study (Mechanical Thrombectomy Quality endicators Study in Czech Stroke Centers)

Martin Köcher1, Daniel Šaňák2, Jana Zapletalová3, Filip Cihlář4, Daniel Czerný5, David Černík6, Petr Duras7, Jan Fiksa8, Jakub Hustý9, Lubomír Jurák10, Martin Kovář11, Jiří Lacman12, Radek Pádr13, Pavel Procházka14, Jan Raupach15, Martin Reiser16, Vladimír Rohan17, Martin Roubec18, Jindřich Sova19, Miroslav Šercl20, Miroslav Škorňa21, Libor Šimůnek22, Alena Šnajdrová23, Martin Šrámek24, Aleš Tomek25
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
3 Ústav lékařské biofyziky LF UP a FN, Olomouc
4 Radiologická klinika FZS UJEP a Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice o.z., Ústí nad Labem
5 Radiologická klinika LF OU a FN, Ostrava
6 Neurologická klinika FZS UJEP a Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice o.z., Ústí nad Labem
7 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
8 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
9 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno
10 Neurologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.
11 Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
12 Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha
13 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN, Praha
14 II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
15 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
16 Neurologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
17 Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
18 Neurologická klinika LF OU a FN, Ostrava
19 Radiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
20 Radiodiagnostické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.
21 Neurologická klinika LFMU a FN, Brno
22 Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
23 Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
24 Neurologické oddělení ÚVN, Praha
25 Neurologická klinika 2. LFUK a FN, Praha
Hlavní stanovisko práce

Cílem sdělení bylo srovnat výsledky léčby iCMP jednotlivých center České republiky provádějících mechanickou trombektomii s doporučeními mezinárodního multioborového konsenzu.

SOUHRN

Köcher M, Šaňák D, Zapletalová J, Cihlář F, Czerný D, Černík D, Duras P, Fiksa J, Hustý J, Jurák L, Kovář M, Lacman J, Pádr R, Procházka P, Raupach J, Reiser M, Rohan V, Roubec M, Sova J, Šercl M, Škorňa M, Šimůnek L, Šnajdrová A, Šrámek M, Tomek A. Endovaskulární léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody - výsledky studie METRICS (Mechanical Thrombectomy Quality Indicators Study in Czech Stroke Centers)

Cíl: Mechanická trombektomie (MT) symptomatického uzávěru mozkové tepny u  pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou (iCMP) se stala standardní léčbou. Cílem studie METRICS (MechanicalThrombectomy Quality Indicators Study in Czech Stroke Centers) bylo ověřit, zda centra v České republice provádějící endovaskulámí léčbu iCMP plní indikátory kvality navržené multioborovým konsenzem, a tak v mezinárodním kontextu ověřit kvalitu péče napříč naší republikou.

Metodika: Národní prospektivní observační studie METRICS probíhala v České republice v roce 2019. Studie se zúčastnilo 12 z 15 center provádějících mechanickou trombektomii. Všechna technická a klinická data byla sbírána prospektivně a následně byla srovnána s doporučenými hodnotamijednotlivých parametrů multioborového konsenzu.

Výsledky: V práci jsou analyzována data z 12 center, ve kterých bylo mechanickou trombektomii ošetřeno celkem 1178 pacientů (50,3% mužů) s mediánem věku 72 roky (18-98 let). Intravenóznitrombolýzou (IVT) bylo před MT léčeno 827 nemocných (70,2%) a 445 (37,8%) bylo sekundárně transponováno k MT z  jiného centra. Získaná data z národní prospektivní observační studie METRICS byla hodnocena pro jednotlivá centra. Shoda výsledků péče s doporučeními navrženými multioborovým konsenzem byla velmi vysoká. Pět center splnilo parametry všech doporučení. Ostatní centra nesplnila pouze ojedinělá kritéria a ve většině případů jen hraničně.

Závěr: Výsledky studie METRICS ukazují, že lze splnit doporučované hodnoty parametrů uvedených v mezinárodním multioborovém konsenzu i v podmínkách běžné klinické praxe napříč Českou republikou.

Klíčová slova: akutní ischemická cévní mozková příhoda, mechanická trombektomie, indikátory kvality péče, stentretriever, aspirace

Major statement

The aim of the study was to compare results of treatment of acute ischemic stroke in Czech stroke centers performing mechanical trombec-tomy with the recommendations established by the international multi-society consensus.

SUMMARY

Köcher M, Šaňák D, Zapletalová J, Cihlář F, Czerný D, Černík D, Duras P, Fiksa J, HustýJ, Jurák L, Kovář M, Lacman J, Pádr R, Procházka P, Raupach J, Reiser M, Rohan V, Roubec M, Sova J, Šercl M, Škorňa M, Šimůnek L, Šnajdrová A, Šrámek M, Tomek A. Endovascular treatment of acute ischemic stroke - the results of METRICS study (Mechanical Thrombectomy Quality endicators Study in Czech Stroke Centers)

Aim: Mechanical thrombectomy (MT) of symptomatic occlusion of cerebral artery has become a standard treatment in acute ischemic stroke (IS) patients. The aim of the presented study was to evaluate if centers performing endovascular treatment of acute ischemic stroke meet the recommendations established by the international multi-society consensus.

Methods: The national prospective observational multicenter study METRICS (Mechanical Thrombectomy Quality Indicators Study in Czech Stroke Centers) was conducted in Czech Republic in year 2019. Twelve of 15 centers performing mechanicaltrombectomy were participating on study. Alltechnicaland clinical data were collected prospectively and achieved results were subsequently compared with the recommendations established by international multi-society consensus.

Results: In 12 centers 1178 (86%) patients (50.3% males, median of age 72 years, range 18-98 years) by MT were treated in 2019 and the collected data of these patients were analyzed. IV thrombolysis prior MT was performed in 827 (70.2%) patients and 445 (37.8%) patients were transferred secondarily for MT from primary stroke centers to dedicated comprehensive centers. Achieved data from the study METRICS were subsequently evaluated for individual participating centers. The concordance of results with the recommendations of multi-society consensus was very high. Five centers met parameters of all recommendations. Remaining centers did not meet sporadic criteria only and most parameters had borderline values.

Conclusion: The results of METRICS study showed that it is possible meet the recommended values of parameters stated in the international multi-society consensus even in a real world practice across the Czech Republic.

Key words: acute ischemic stroke, mechanical thrombectomy, indicators of quality of care, stent-retriever, aspiration


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět