Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(1): 38 -43

CT navigovaná lokalizace pulmonálních nodulů před videoasistovanou torakoskopií

CT navigated localization of the pulmonal nodules before videoassisted thoracoscopy

David Škvára1, Lenka Hořejší1, Lucie Sochorová2, Laura Sucharovová1, Filip Cihlář1
1 Radiologická klinika FZS UJEP a Krajská zdravotní a.s. -Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2 0ddělení hrudní chirurgie, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je retrospektivní zhodnocení přínosu predoperační lokalizace plicních nodulů pomocí plicního markem Somatex.

SOUHRN

Škvára D, Hořejší L, Sochorová L, Sucharovová L, Cihlář F. CTnavigovaná lokalizace pulmonálních nodulů před videoasistovanou torakoskopií

Cíl: Zhodnocení souboru pacientů s predoperační lokalizací plicních nodulů pomocí plicního markeru Somatex.

Metodika: V období od března 2019 do února 2022 jsme pomocí CT navigace zavedli lokalizační spirálky systému Somatex u 17 po sobě jdoucích pacientů. Retrospektivně jsme hodnotili technickou úspěšnost zavedení, stabilitu lokalizační spirálky a komplikace CT navigace. Zaznamenali jsme délku výkonu na CT, čas od označení ložiska k chirurgickému výkonu a hodnotili jsme klinickou úspěšnost danou počtem konverzí operačního výkonu.

Výsledky: Ve sledovaném období byla zavedena lokalizační spirálka systému Somatex u 17 pacientů. Technická úspěšnost zavedení spirálky k ložisku byla 100%. U 16 (94%) pacientů bylo označení ložiska stabilní, jedenkrát došlo k  dislokaci markeru z plicního parenchymu během operace. Nedošlo k závažným komplikacím souvisejícím s lokalizačním výkonem. Během kontrolního CT po zavedení markeru byl detekován asymptomatický pneumothorax bez nutnosti zavedení hrudního drénu u 13 pacientů (76 %), ve třech případech (18%) se vyskytlo nevýznamné krvácení v plicním parenchymu. Peroperačně byl zjištěn klinicky nevýznamný hemothorax u jednoho pacienta (6 %). Doba výkonu na CT pracovišti byla 8-20 minut, s průměrem 13 minut. Doba od označení leze do operačního výkonu byla 44-380 minut, s průměrem 172 minut. V našem souboru nebylo nutné ani vjednom případě konvertovat videoasistovanou tóra kotomii na výkon otevřený.

Závěr: CT navigovaná lokalizace plicních nodulů spirálním markerem Somatexje spolehlivou, rychlou a bezpečnou metodou pro navigaci videotorakoskopické resekce malých plicních nodulů.

Klíčová slova: plieni uzel, videotorakoskopie, počítačová tomografie, lokalizace

Major statement

The aim of the article is a retrospective evaluation of the benefit preoperative localization of pulmonary nodules using the Somatex lung marker.

SUMMARY

Škvára D, Hořejší L, Sochorová L, Sucharovová L, Cihlář F. CT navigated localization of the pulmonal nodules before videoassisted thoracoscopy

Aim: Our aim is to evaluate a cohort of patients who had undergone preoperative localisation of lung nodules with the lung marking system Somatex.

Methods: From March 2019 to February 2022 we positioned localisation spirals Somatex in 17 consecutive patients by means of CT navigation. We retrospectively evaluated the technical succes, the spiral marker stability and complications of CT navigation. We recorded time between the end of the procedure and the operation, and we evaluated the clinical success expressed with the number of conversion of the operation procedure.

Results: In time of the study the lung localisation marker Somatex was introduced in 17 patients. The technical success was 100%. In 16 (94%) patients was the localisation stable. There was the one case of perioperative dislodgement of the marker. There weren´t any serious complications of the procedure. At control CT we detected asymptomatic pneumothorax without the need for drainage of the pleural space at 13 patients (76%), in three cases (18%) insignificant parenchymal bleeding occured. Clinically insignificant hemothorax was found in one patient (6%). The procedure duration in the CT room was 8-20 minutes with the mean time interval 13 minutes. The time between marking and the operation procedure was 44-380 minutes with the mean interval of 172 minute. There was no conversion of the videoasisted thoracotomy to the open thoracosurgicall operation.

Conclusion: CT navigated localisation of lung nodules with spiral marker Somatex is reliable, quick and safe method for navigaion of the thoracoscopic resection of small lung nodules.

Key words: lung nodule, videothoracoscopy, computed tomography, localization


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět