Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(1): 32 -37

Srovnání celkového přežití u pacientů po resekci a perkutánní oblaci pro tumor ledviny

Comparison of overall survival in patients after resection and percutaneous ablation of renal tumor

Vlastimil Válek jr.1, Tomáš Rohan1, Tomáš Andrašina1, Michal Fedorko2, Jakub Hustý1, Jakub Foukal1, Marek Mechl1
1 Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN, Brno urologická klinika LF MU a FN, Brno
Hlavní stanovisko práce

Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v přežití pacientů s renálním tumorem řešeným termální ablad a totální, respektive parda lni nefrektomií.

SOUHRN

Válek V. jr., Rohan T, Andrašina T, Fedorko M, HustýJ, Foukal J, Mechl M. Srovnání celkového prežitiu pacientů po resekci a perkutánní ablaci pro tumor ledviny

Cíl: Srovnání celkového přežití u pacientů s tumorem ledviny charakteru renálního karcinomu dle CT po chirurgickém výkonu a perkutánní ablad.

Metodika: Do našeho souboru byli zařazeni padenti s nádory ledviny vzhledu renálního kardnomu na kontrastním CT léčení radikální nebo pardální nefrektomií nebo perkutánní ablad ve Fakultní nemocnid Brno v letech 2010-2020. Bylo porovnáno celkové přežití, velikost a lokalizace nádoru, věk a  pohlaví padentů s chirurgickou resekda ablad. U padentů léčených ablaci byla analyzována míra komplikadpo zákroku v závislosti na lokalizad a velikosti nádoru, věku padenta a použité metodě ablace.

Výsledky: Retrospektivní studie zahrnovala 109 po sobě jdoucích pacientů (70% mužů) se 109 nádory ve stadiu Tla. Průměrný věk pacientů byl 66,9 ? 11,9 let. Perkutánní ablace byla použita u 29 % (n = 32) nádorů a chirurgická léčba u  71% (n = 77). Průměrný věk pacientů indikovaných k ablaci byl vyšší než ve skupině indikované k chirurgické léčbě (71,8 vs. 64,9 let, p = 0,004). Mezi ablad a resekd nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v celkovém přežití, pohlavia lokalizad nádoru. Nebyl nalezen signifikantní faktor asodovaný s  komplikacemi ablačních výkonů.

Závěr: Perkutánní ablace je alternativní metodou léčby renálních karcinomů u  padentů, kteří nejsou kandidáti chirurgického výkonu. Signifikantní rozdíl v celkovém přežití pacientů po ablaci a chirurgickém výkonu se nepodařilo prokázat.

Klíčová slova: ablace, mikrovlny, radiofrekvenční ablace, renální karcinom, resekce

Major statement

There was no statistically significant difference in survival among patients with renal tumor treated with thermal ablation and total or partial nephrectomy.

SUMMARY

Válek V. jr., Rohan T, Andrašina T, Fedorko M, HustýJ, Foukal J, Mechl M. Comparison of overall survival in patients after resection and percutaneous ablation of renal tumor

Aim: To compare overall survival in patients with renal tumor with signs of renal cell cardnoma according to CT after surgical procedure and percutaneous ablation.

Methods: Our cohort included patients with tumor of renal cell cardnoma appearance on contrast enhanced CT treated with radical or partial nephrectomy or percutaneous ablation at the University Hospital Brno between 2010 and 2020. Overall survival, tumor size and localization, age, and gender were compared between patients with surgical resection and ablation. Among patients treated with ablation, the rate of complications after the procedure was analyzed in relation to tumor location and size, patient age, and the ablation method used.

Results: The retrospective study included 109 consecutive patients (70% men) with 109 stage Tla tumor. The mean age of patients was 66.9 ? 11.9 years. Percutaneous ablation was used in 29 % (n = 32) of tumors, and surgical treatmentin 71 % (n = 77). The mean age of patients indicated for ablation was higher than in the group indicated for surgery (71.8 vs. 64.9 years, p = 0.004). There was no statistically significant difference between ablation and resection in overall survival, gender and tumor location. No significant factor assodated with complications of ablation procedures was found.

Conclusion: Percutaneous ablation is an alternative method of treating renal cell carcinomas in patients who are not candidates for surgery. There was no significant difference in overall survival between patients after ablation and surgery.

Key words: ablation, microwaves, radi-ofrequency ablation, renal cell carcinoma, resection


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět