Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(1): 23 -31

Angioplastika dialyzačnej artériovenóznej fistuly pomocou liekového balónika versus konvenčnej balónikovej angioplastiky

The angioplasty of dialysis arteriovenous fistula by drug eluting balloon versus conventional balloon angioplasty

Martin Vorčák1,4, Kamil Zeleňák1, Ján Sýkora1, Martin Števík1, Igor Šinák2, Marián Grendár3, Antonín Krajina4
1 Radiologická klinika JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin, SR
2 Oddelenie cievnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin, SR
3 Bioinformačné konzultačné centrum JLF UK, Martin, SR
4 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Štúdia porovnáva angioplastiku obyčajným a liek uvoľňujúcim balónikom v liečbe stenózy zlyhávajúcej dialyzačnej fistuly.

SOUHRN

Vorčák M, Zeleňák K, Sýkora J, Števík M, Šinák I, Grendár M, Krajina A. Angioplastika dialyzačnej artériovenóznej fistuly pomocou liekového balónika versus konvenčnej balónikovej angioplastiky

Úvod: Angioplastika dialyzačnej artériovenóznej fistuly pomocou liekových balónikov (DEB) versus konvenčnej balónikovej angioplastiky (PTA).

Cieľ: Cieľom retrospektívnej štúdie bolo zhodnotiť a porovnať primárnu priechodnosť angioplastiky pomocou paclitaxelom potiahnutého a štandardného balónika v liečbe stenózy zlyhávajúcej dialyzačnej fistuly.

Metodika: Retrospektívne zaradení boli dospelí pacienti s dysfunkciou dialyzačnej fistuly v rokoch 2015 - 2018 s maturovanou natívnou fistulou so stenózou viac ako 50%. Podľa liečby boli rozdelení na skupiny - DEB a PTA. Exklúzne kritériá boli restenóza, stenóza v "swing point oblastiach", v  oblasti centrálnych vén a s viacpočetné vzdialené stenózy. Primárne sme hodnotili priechodnosť angioplastiky definovanej ako funkčnosť dialýzy bez potreby endovaskulárnej alebo chirurgickej intervencie na príčinnej lézii v  ročnom sledovaní. Sekundárne ciele boli determinované ako priechodnosť dialýzačného prístupu, ročná asistovaná priechodnosť, technický, klinický úspech procedúry, miera periprocedurálnych komplikácií a mortalita v jednotlivých skupinách.

Výsledky: Z 58 pacientov bola primárna priechodnosť v 6. a 12. mesiaci hodnotená u 25 v skupine DEB a 25 v skupine PTA. Primárna priechodnosť a  priechodnosť dialýzačného prístupu bola - DEB vs. PTA v 6. mesiaci: 96 % vs. 76% (p = 0,1) a 96% vs. 72% (p = 0,049) a v 12. mesiaci: 80% vs. 56% (p = 0,13) a 80% vs. 52% (p = 0,073). Asistovaná priechodnosť bola v 1 roku DEB vs. PTA: 96% vs. 76% (p = 0,1). Primárny technický úspech bol DEB vs. PTA: 70% vs. 74% (p > 0,9), sekundárny 100% vs. 94 % (p = 0,5), klinický úspech: 100% vs. 97% (p = 0,9), celková miera komplikácií: 15 % vs. 9,7 % (p = 0,7), okrem jednej všetky nezávazné. Celkový počet zákrokov na prístupe za 12 mesiacov bol v  skupine DEB štatisticky významne nižší: 5 vs. 14 (p = 0,02).

Záver: Pacienti liečení pomocou DEB potrebovali v priebehu roka po intervencii štatisticky menej zákrokov pre zlyhanie v porovnaní so skupinou PTA.

Klíčová slova: angioplastika, DEB, DCB, dialýza, fistula

Major statement

The study evaluates a comparison of plain angioplasty vs drug eluting balloon angioplasty of stenosis for patients with hemodialysis arteriovenous fistula dysfunction.

SUMMARY

Vorčák M, Zeleňák K, Sýkora J, Števík M, Šinák I, Grendár M, Krajina A. The angioplasty of dialysis arteriovenous fistula by drug eluting balloon versus conventional balloon angioplasty

Aim: The aim of our retrospective study was to evaluate primary patency of angioplasty using drug eluting balloon (DEB) and conventional balloon (PTA) in dysfunctional dialysis fistula.

Methods: Fifty eight adult patients treated for fistula dysfunction in period from 2015 to 2018 were enrolled based on following criteria - matured native fistula with stenosis above 50%. Patients with restenosis, swing point, cephalic arch and central vein stenosis and multiple distant stenoses were ruled out. Patients were divided into two groups according to received treatment - DEB and PTA. Primary patency of angioplasty was defined as the function of dialysis without the need for clinically driven endovascular or surgical intervention on culprit lesion during follow up. Secondary, dialysis access patency, 12-month assisted patency, technical, clinical success, complication rate and mortality among treated groups were evaluated.

Results: Primary patency at 6th and 12th months follow up was evaluated in 25 patients in the DEB and 25 patients in the PTA group. Primary and access patency were in DEB vs. PTA: 96% vs. 76% (p = 0.1) and 96% vs. 72% (p = 0.049) at 6 months, 80% vs. 56% (p = 0.13), 80% vs. 52% (p = 0.073) at 12 months. Assisted patency was: 96% vs. 76%, p = 0.1. Primary technical success was in DEB vs. PTA: 70% vs. 74% (p = 0.9), secondary 100% vs. 94% (p = 0.5), clinical success: 100% vs. 97% (p > 0.9), overall rate of complications 15% vs. 9.7% (p = 0.7), all but one mild. Number of interventions in access in 12 months was significantly lower in DEB group with 5 interventions compared to PTA group with 14 interventions (p = 0.02).

Conclusion: Patients treated with DEB needed significantly less interventions on access during 12-month follow-up.

Key words: angioplasty, DEB, DCB, dialysis, fistula


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět