Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Ces Radiol 2007;61(1): 105 -107

Metodický list intravaskulárního podání jodových kontrastních látek

Recommendations for intravascular application of iodinated contrast agents


Vážené kolegyně a kolegové,

jménem Výboru Radiologické společnosti si vám dovoluji předložit následující dokument, který vznikal v průběhu minulého roku a který byl již širokou radiologickou veřejností očekáván.

Nitrožilní aplikace jodových kontrastních látek (JKL) přináší řadu potenciálních rizik a problémů, které dosud nebyly komplexně řešeny. V literatuře existuje mnoho odkazů a jednotlivých prací, které se touto tematikou zabývají, žádná však přehledně neshrnuje dosavadní poznatky. I proto patří dík autorům z radiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové - dr. Janu Raupachovi, prof. Antonínu Krajinoví a doc. Janu Žižkovi, kteří prostudovali dostupné prameny a sestavili níže uvedená doporučení pro radiologickou praxi.

Metodický list řeší zásady intravaskulárního podání JKL a aktualizuje informace uvedené ve Stanovisku k používání různých intravenózních kontrastních látek (obor 809 - radiodiagnostika), vydaném ve Zpravodaji VZP ČR 5/1993.

Metodický list odsouhlasil Výbor Radiologické společnosti a rovněž Výbor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Tento metodický pokyn, který je zároveň součástí návrhu Národních radiologických standardů, považuje Výbor Radiologické společnosti za postup správné klinické praxe.

MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Radiologické společnosti ČLS JEP


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět