Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2022;76(2): 126 -132

Morbus Ahlbäck - typický nález vzácnějšího typu osteonekrózy na zobrazovacích metodách

Morbus Ahlbäck - typical fin din g of uncommon type of osteo necrosis on imaging methods

Radim Charvát1, David Glanc1, Jiří Ferda1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je představit kazuistiku typického nálezu avaskulámí nekrózy mediálního kondylu femuru na zobrazovacích metodách a v základu přiblížit problematiku avaskulámích nekróz.

SOUHRN

Charvát R, Glanc D, Ferda J. Morbus Ahlbäck - typický nález vzácnějšího typu osteonekrózy na zobrazovacích metodách

Osteonekróza je relativně časté onemocnění s různou četností svých podjednotek - podle postižení jednotlivých kostí. Toto onemocnění má často výrazné klinické projevy a vysokou pravděpodobnost progrese do pokročilých stadií, což znamená nutnost operačního řešení aloplastikou daného kloubu. V diagnostice hrají hlavní a nepostradatelnou roli zobrazovací metody, tedy zejména prostý snímek, výpočetní tomografie a vyšetření magnetickou rezonancí. Své zastoupení má i nukleární mediána. Prostý snímek a CT vyšetření odhaluje zejména pozdní změny kosti, pomáhá ale v posouzení sekundárních změn v okolia CT pak pomáhá v  posouzení tvarových změn kosti. Magnetická rezonance dokáže odhalit změnyještě v preklinickém stadiu, a tedy napomoci omezení progrese do pokročilejších stadií choroby.

Klíčová slova: aseptická nekróza, avaskulámí nekróza, osteonekróza, morbus Ahlbäck

Major statement

The goal of this work is to present a case study of typical radiology finding of osteonecrosis of the medial condyle offemurandto present basically the issue of avascular necrosis.

SUMMARY

Charvát R, Glanc D, Ferda J. Morbus Ahlbäck - typical finding of uncommon type of osteonecrosis on imaging methods

Osteonecrosis is a relatively common pathology with varying frequencies of its subunits - according to the affected bone, with significant clinical manifestations and a high probability of progression to an advanced stage, respectively the need for surgical treatment by alloplasty of the given joint. Imaging methods play a major and indispensable role in diagnosis, namely simple scan, computed tomography and magnetic resonance imaging. Nuclear medicine is also represented. A simple scan and CT scan mainly reveals late changes in the bone, but it helps in the assessment of secondary changes in the surrounding area and especially CT scan helps in the assessment of the shape changes of the bone. Magnetic resonance imaging can detect changes even in the preclinical stage and thus help to limit progression only to the lighter stages of the disease.

Key words: aseptic necrosis, avascular necrosis, osteonecrosis, morbus Ahlbäck


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět