Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(2): 122 -125

Diagnostika HELLP syndromu z pohledu radiologa

HELLP syndrome diagnosis from the radiologist point of view

Eva Korčáková1,2, Jiří Presl3, Hynek Mírka1,2
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Biomedicínské centrum LF UK, Plzeň
3 Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Cílem práce je shrnout typické nálezy na zobrazovacích metodách při H ELLP syndromu, cožje vzácná komplikace těhotenství.

SOUHRN

Korčáková E, Presl J, Mírka H. Diagnostika HELLP syndromu z pohledu radiologa

HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) syndrom je vzácná komplikace těhotenství. Diagnóza HELLP syndromu je postavena na laboratorním nálezu. Zobrazovací metody hrají roli jen doplňkovou, v případě podezření na závažnější postižení jater ä při náhlém zhoršení stavu matky. Cílem našeho článku je seznámit radiologickou veřejnost s možnými nálezy u  této relativně raritní diagnózy.

Klíčová slova: HELLP syndrom, těhotenství, zobrazovací metody

Major statement

The aim of this work is to summarize the typical findings of imaging methods in HELLP syndrome, which is a rare complication of pregnancy.

SUMMARY

Korčáková E, Presl J, Mírka H. HELLP syndrome diagnosis from the radiologist point of view

HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) syndrome is a  rare complication of pregnancy. The diagnosis of H ELLP syndrome is based ona laboratory test. Imaging methods play a complementary role, in case of suspicion of more severe liver disease or in the event of a sudden deterioration of the mother´s condition. The aim of our article is to familiar the radiological public with the possible findings of this relatively rare condition.

Key words: HELLP syndrome, pregnancy, imaging methods


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět