Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2022;76(2): 114 -121

Korelace anatomických a funkčních změn krční páteře a míchy v závislosti na změně osy krční páteře u zdravých jedinců měřené pomocí dynamického MR a EPs

Correlation of anatomical and functional changes of the cervical spine and spinal cord in response to changes in the axis of the cervical spine in healthy individuals measured by dynamic MRI and EPs

Slavomír Žídek1,4, David Štěpánek1,4, Jiří Valeš1, Martin Vítovec2, Radek Tupý2,4, Vladimír Rohan3,4, Irena Holečková1,4
1 Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
2 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
3 Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
4 LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce

Původní práce na zdravé populaci se týká porovnání dynamického MR vyšetření krční páteře a míchy s dynamickými evokovanými potenciály.

SOUHRN

Žídek S, Štěpánek D, Valeš J, Vítovec M, Tupý R, Rohan V, Holečková I. Korelace anatomických a funkčních změn krční páteře a míchy v závislosti na změně osy krční páteře u zdravých jedinců měřené pomocí dynamického MR a EPs

Úvod: Cílem naší studie u zdravých jedinců bylo posoudit změnu tvaru a délky míchy při dynamickém MR C páteře s míšními funkcemi hodnocenými evokovanými potenciály (EPs).

Metodika: Do studie bylo zařazeno pět mužů a pět žen. Vyšetření MR stejně jako EPs (SEPs i MEPs) bylo provedeno v neutrální poloze, předklonu a záklonu. Na MR C páteře byla měřena přední (PD) a zadní délka míchy (ZD), příčný (PR) a  předozadní rozměr míchy (PZ) a plocha míchy (P). Byl registrován SEPs n. medianus a n. tibialis, MEPs z mm. BB, APB a TA.

Výsledky: Při flexi došlo ke statisticky významnému prodloužení ZD (o 9,2 mm) a PD míchy (o 5,6 mm). Při extenzi pak došlo ke statisticky významnému zkrácení ZD (o 4,3 mm) i PD míchy (o 2 mm). Při extenzi došlo k rozšíření jak PZ, PR i P rozměru míchy. Při flexi došlo ke zvětšení amplitudy míšní komponenty N13. MEPs a SEP n. tibialis byly beze změn.

Závěr: Přestože grafické vyšetření prokazuje změnu tvaru a délky míchy v  závislosti na změně osy krční páteře, na funkci míchy to u zdravých jedinců nemá zásadní vliv.

Klíčová slova: C páteř, dynamická MR, dynamický MEPs, dynamický SEPs

Major statement

The original study on a healthy population concerns the comparison of dynamic MRI examination of the cervical spine and spinal cord with dynamic evoked potentials.

SUMMARY

Žídek S, Štěpánek D, Valeš J, Vítovec M, Tupý R, Rohan V, Holečková I. Correlation of anatomical and functional changes of the cervical spine and spinal cord in response to changes in the axis of the cervical spine in healthy individuals measured by dynamic MRI and EPs.

Introduction: The aim of our study in healthy individuals was to assess the changes in spinal cord shape and length measured by dynamic C spine MRI with spinal functions assessed by evoked potentials (EPs).

Methodology: The study included 5 men and 5 women. MR examination as well as EPs (SEPs and MEPs) were performed in the neutral position, in the flexion and in the extension. The anterior (PD) and posterior spinal cord length (ZD) were measured on the C spine MRI. Then transverse spinal cord dimension (PR), the anteroposterior spinal cord dimension (PZ) and the spinal cord area (P). SEPs n. medianus, SEPs n. tibialis and MEPs were registered.

Results: There was a statistically significant increase in ZD (by 9.2 mm) and PD (by 5.6 mm) during flexion. At extension bends, there was a statistically significant shortening of ZD (by 4.3 mm) and PD (by 2 mm). During the extension, the PZ, PR and P dimensions of the spinal cord widened. There was a  statistically significant increase in the amplitude of the spinal cord component N13 during flexion for median nerve SEPs. MEPs from lower and upper limbs muscles and tibial nerve SEPs were unchanged.

Conclusion: Although the graphical examination shows a change in the shape and length of the spinal cord depending on the change in the axis of the cervical spine, it has no significant effect on the spinal cord function in healthy individuals.

Key words: C spine, dynamic MRI, dynamic SEPs, dynamic MEPs


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět