Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2007;61(1): 32 -36

Extramedulární hematopoeza s dominujícím postižením ledvin

Extramedullary hematopoiesis with predominant renal involvement

Hynek Mírka1, Kristýna Ohlídalová1, Jiří Ferda1, Samuel Vokurka2, Miroslava Schutzová2, Petr Mukenšnabl3, František Fakan3, Petr Pužman4
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň
2Hematoonkologické oddělení FN, Plzeň
3Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK a FN, Plzeň
4Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Mírka H, Ohlídalová K, Ferda J, Vokurka S, Schutzová M, Mukenšnabl P, Fakan F, Pužman P Extramedulární hematopoeza s dominujícím postižením ledvin

Cíl. Extramedulární hematopoeza je kompenzatorní mechanizmus provázející stavy spojené s insuficiencí krvetvorby. Nejčastěji vzniká u chronických anémií (talasémie) a při myelofibróze. Méně častý je její vznik při nádorové infiltraci kostní dřeně nebo jejím toxickém či radiačním poškození.

Metoda. Kazuistika demonstruje nálezy při vyšetření ultrasonografií a výpočetní tomografií u vzácného případu nemocné s myelofibrózou a extramedulární hematopoezou postihující ledviny. V diskuzi jsou navíc uvedeny projevy onemocnění na dalších orgánech a možné obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí.

Závěr. Projevy extramedulární hematopoezy jsou nespecifické a mohou imitovat mnoho závažnějších onemocnění. Při vyšetření zobrazovacími metodami je na ni třeba pomýšlet při výskytu nálezů diskutovaných ve sdělení ve spojitosti s chronickými anémiemi, nebo procesy destruujícím kostní dřeň. K potvrzení diagnózy je nutné histologické vyšetření.

Klíčová slova: extramedulární hematopoeza, helikální výpočetní tomografie, myelofibróza, tomografie.

SUMMARY

Mírka H, Ohlídalová K, Ferda J, Vokurka S, Schutzová M, Mukenšnabl P, Fakan F, Pužman R Extramedullary hematopoiesis with predominant renal involvement Introduction.

Aim. Extramedullary hematopoiesis is a compensatory mechanism associated with bone marrow insurficiency. Most commonly it can be observed in chronic anemias (e.g. thalassemia) and myelofibrosis. Less frequently it may occur in malignant infiltration and toxic or radiation damage to the bone marrow.

Method. Our case study demonstrates ultrasound and computed tomography findings in an unusual case of extramedullary hematopoiesis involving kidneys in a patient with myelofibrosis. Findings in other organs and magnetic resonance features of this rare condition are also discussed.

Conclusion. Imaging findings in extramedullary hematopoiesis are usualy non-specific and may mimic more serious diseases. Ultrasound, computed tomography, and magnetic resonance findings discussed in this paper in patients with chronic anemias or pathologic processes destructing bone marrow evoke suspition of this condition but final diagnosis necessitates histologie verification.

Key words: extramedullary hematopoiesis, helical computed tomography, ultrasonography, myelofibrosis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět