Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2022;76(4): 237 -242

Postavenie MR v diagnostike spektra ochorení neuromyelitis optica - NMOSD

The role of MRI in the diagnosis of neuromyelitis optica spectrum disorder - NMOSD

Monika Daňová1,2, Anna Cvengrošová3, Marek Chmelík2
1 ProMagnet s.r.o., Magnetická rezonancia Prešov, FNsP J. A. Reimana Prešov
2 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra medicínsko-technických odborov
3 Neurologické oddelenie FNsP J. A. Reimana Prešov
Hlavné stanovisko práce

V súvislosti s poznatkami o význame aquaporínu 4 v spektre ochorení neuromyelitis optica došlo k rozšíreniu MR nálezov typických pre túto chorobu. Autori článku prezentujú prípad pacienta s typickými lokalitami postihnutia na MR mozgu u pacienta s negativitou AQP4-IgG.

SÚHRN

Daňová M, Cvengrošová A. Postavenie MR v diagnostike spektra ochorení neuromyelitis optica - NMOSD

Neuromyelitis optica (NMO) a spektrum ochorení NMO (neuromyelitis optica spectrum disorders - NMOSD) sa na základe klinických a paraklinických kritérií, predovšetkým MR a prítomnosti protilátok proti akvaporínu 4 (AQP4), jasne odčlenili od sclerosis multiplex (SM) ako samostatná nozologická jednotka. Možnosti MR spolu so sérologickým testovaním protilátok proti AQP4 a myelínovému oligoden-drocytovému glykoproteínu (MOG), zohrávajú dôležitú úlohu v diagnostike a diferenciálnej diagnostike NMOSD od SM a MOGAD - myelin ologodendrocyte glycoprotein associated disease.

Klíčová slova: magnetická rezonancia, spektrum ochorení neuromyelitis optica, aquaporín 4 (AQP4), myelínový oligodendrocytový glykoprotenín (MOG)

Major statement

With the knowledge of the importance of aquaporin-4 in the neuromyelitis optica spectrum disorders there has been an expansion of MRI findings typical of this disease. The authors of this article present a case of a patient with typical sites of the affected brain on MRI in a patient with AQP4-negative IgG.

SUMMARY

Daňová M, Cvengrošová A. The role of MRI in the diagnosis of neuromyelitis optica spectrum disorder - NMOSD

Neuromyelitis optica (NMO) and neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) have been clearly separated from sclerosis multiplex (SM) as a distinct nosological entity based on clinical and paraclinical criteria, particularly MRI and the presence of antibodies to aquaporin-4 (AQP4). The capabilities of MRI, together with serological testing for antibodies to AQP4 and myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG), play an important role in the diagnosis and differential diagnosis of NMOSD from SM and MOGAD-myelin oligodendrocyte glycoprotein associated disease.

Key words: magnetic resonance imaging spectrum neuromyelitis optica disorders, aquaporin-4 (AQP4), myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG)


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět