Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(4): 211 -217

Využití obrazové fúze MR a CT v běžné práci radiologa

Use of MRI and CT image fusion in the routine work of a radiologist

Jan Baxa1, Petra Smetáková2, Radek Tupý1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
Hlavní stanovisko práce

Fúze obrazových dat může znamenat významný přínos v diagnostice a také zásadně přispět k prezentaci zjištěných změn. Současné softwarové nástroje umožňují její velmi jednoduché provedení v rutinní práci radiologa.

SOUHRN

Baxa J, Smetáková P, Tupý R. Využití obrazové fúze MR a CT v běžné práci radiologa

Vizuální porovnávání různých obrazových sad je běžnou součástí práce radiologa, nicméně provádění tzv. "vedle sebe" ("side-by-side") ve dvou oknech či dokonce monitorech je velmi náročné na čas i pozornost a rizikové z hlediska chybného hodnocení. V článku jsou prezentovány praktické návody a ukázky využití obrazové fúze MR a CT v běžné praxi radiologa, kdy tyto postupy znamenají významný přínos v diagnostice a také zásadně přispět k prezentaci zjištěných změn. Současné softwarové nástroje umožňují její velmi jednoduché provedení v rutinní práci radiologa.

Klíčová slova: obrazová fúze, výpočetní tomografie, magnetická rezonance

Major statement

The fusion of image data can mean a significant benefit in diagnosis and also fundamentally contribute to the presentation of detected changes. Current software tools enable its very simple implementation in the routine work of a radiologist.

SUMMARY

Baxa J, Smetáková P, Tupý R. Use of MRI and CT image fusion in the routine work of a radiologist

Visual comparison of different image sets is a common part of a radiologist?s work, however, performing the so-called "side-by-side" reading in two windows or even monitors is very time and attention and risky for mistakes. The article presents instructions and examples using MR and CT image fusions in the common practice of a radiologist, where these procedures mean a significant benefit in diagnostics and also fundamentally contribute to the presentation of the identified changes. Current software tools allow its very simple implementation in the routine work of a radiologist.

Key words: image fusion, computed tomography, magnetic resonance


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět