Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(4): 231 -236

Léčba bolesti u zlomenin páteře a facetového syndromu hrudní a bederní páteře z pohledu intervenčního radiologa

Pain management in vertebral fractures and facet joint syndrome of the thoracic and lumbar spine from the perspective of an interventional radiologist

Pavel Ryška1, Jiří Jandura1, Milan Vajda1, Michal Čech1, Jiří Vaňásek1, Jan Raupach1, Petr Hoffmann1, Roman Kostyšyn2
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hlavní stanovisko práce

Práce přináší současný pohled na základní možnosti postavení léčby bolesti s využitím miniinvazivních technik u nemocných s faceto-vým syndromem či zlomeninou páteře.

SOUHRN

Ryška P, Jandura J, Vajda M, Čech M, Vaňásek J, Raupach J, Hoffmann P, Kostyšyn R. Léčba bolesti u zlomenin páteře a facetového syndromu hrudní a bederní páteře z pohledu intervenčního radiologa

Zlomeniny páteře patří mezi častá poranění provázející všechny věkové skupiny. Nestabilní zlomeniny jsou léčeny chirurgicky se snahou o obnovení základních funkcí páteře. Stabilní fraktury se léčí ve většině případů konzervativně nebo pomocí minimálně inva-zivních technik. Bolest je přítomna u většiny nemocných a může být limitujícím faktorem pro časný návrat k běžným denním aktivitám. Mezi minimálně invazivní metody umožňující ovlivnění bolesti patří analgetické blokády, kyslíko-ozonová terapie (KOT), radiofrekvenční ablace (RFA) či augmentace skeletu polymetyl-metakrylátovým (PMMA) cementem. Práce pak předkládá současný pohled medicíny založené na důkazech (EBM) na jednotlivé metody léčby bolesti, přičemž jsou probrány základní principy a aspekty jednotlivých metod. Na pracovišti autorů bylo provedeno za posledních 8 let více než 8800 zákroků léčby bolesti zad s CT navigací a 253 augmentačních zákroků. Nebyla zaznamenána klinicky významná komplikace.

Klíčová slova: evidence-based medicine, chirurgie, osteoporóza, ozon, vertebroplastika

Major statement

This paper summaries current basic possibilities of mini-invasive techniques regarding the treatment of pain in patients with facet joint syndrome or vertebral fracture.

SUMMARY

Ryška P, Jandura J, Vajda M, Čech M, Vaňásek J, Raupach J, Hoffmann P, Kostyšyn R. Pain management in vertebral fractures and facet joint syndrome of the thoracic and lumbar spine from the perspective of an interventional radiologist

Vertebral fracture is a common trauma can occur at any age group. Unstable fractures are treated surgically to restore the basic spinal functionality. In most cases, stable fractures are treated conservatively or by minimally invasive techniques. Pain is the most common symptom and can be a limiting factor for an early return to ones daily activities. Among the minimally invasive procedures for pain management are analgesis blockades, oxygenozone therapy, radiofrequency ablation or augmentation. This paper presents the current view of evidence-based medicine (EBM) on individual methods of pain treatment of which basic principles and aspects are discussed. Furthermore, the practical experiences of the author´s workplace are presented. Over the past 8 years, more than 8,800 back pain treatments under CT guidance and 253 augmentation procedures have been performed at the authors? workplace. No clinically significant complication was observed.

Key words: evidence-based medicine, surgery, osteoporosis, ozone, vertebroplasty


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět