Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2022;76(4): 222 -230

Hybridní zobrazení PET/MR u pediatrických pacientů

Hybrid imaging PET/MRI in pediatric patients

Jiří Ferda1, Eva Ferdová1, Vojtěch Tůma1, Roman Bosman2, Tomáš Votava3
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN, Plzeň
3 Dětská klinika LF UK a FN, Plzeň
Hlavní stanovisko práce
PET/MR je významnou součástí diagnostiky dětských onemocnění, zejména nádorových.
SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Tůma V, Bosman R, Vota-va T. Hybridní zobrazení PET/MR u pediatrických pacientů

V přehledovém článku jsou předloženy základní informace o využití hybridního spojení pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance při zobrazování dětských pacientů, jsou vyloženy základní technické aspekty zobrazení, logistika vyšetření i aspekty specifické pro děti. Souhrnně jsou představeny zásadní infikace v dětském věku, kdy v diagnostice PET/MR mohou hrát významnou roli.

Klíčová slova: PET/MR, pediatrické zobrazování, pozitronová emisní tomografie, hybridní zobrazení

Major statement

PET/MRI is an important tool in the assessemnt of pediatric diseases especially tumors.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Tůma V, Bosman R, Votava T. Hybrid imaging PET/MRI in pediatric patients

Manuscript reviews general information about use of hybrid imaging using positron emission tomography and magnetic resonance imaging in pediatric patients. The basic technical aspects, logistic and specific aspects in children are explained. There are summarized the mot serious indications of PET/MRI in children, when this kind of imaging might play the important role.

Key words: PET/MRI, pediatric imaging, positron emission tomography, hybrid imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět