Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(1): 68 -73

Hodnocení kostní denzity u hemodialyzovaných pacientů

Assessmentof bone mineral density in hemodialysed patients

Kristýna Ohlídalová1, Jan Mareš2, Jiří Ferda1, Hynek Mírka1, Boris Kreuzberg1
1Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň-Lochotín
2E interní klinika LF UK a FN, Plzeň-Lochotín
SOUHRN

Ohlídalová K, Mareš J, Ferda J, Mírka H, Kreuzberg B. Hodnocení kostní denzity u hemodialyzovaných pacientů

Cíl. Vyšetřit kostní denzitu ve skupině hemodialyzovaných pacientů a kostní denzitu porovnat s hladinami intaktního parathormonu, vápníku a fosforu a zjistit souvislost s hodnotou kalciového skóre a s délkou hemodialýzy.

Metoda. Do studie bylo zařazeno 72 pacientů v hemodialyzačním programu, u nichž byla provedena analýza kostní denzity pomocí kvantitativní výpočetní tomografie. Kostní denzita byla měřena v obřadových tělech Ll-3. Zjištěné hodnoty T-skóre byly srovnávány s hladinami intaktního parathormonu, vápníku a fosforu, délkou hemodialýzy a hodnotami kalciového skóre. Vyšetření kalciového skóre věnčitých tepen bylo provedeno a hodnoceno následně po měření kostní denzity.

Výsledky. Nebyla zjištěna statistická významnost závislosti zvýšené (pl) a snížené (p2) kostní denzity na kalciovém skóre (pl = 0,284; p2 = 0,621), na hladině fosforu (pl = 0,507; p2 = 0,752), hladině vápníku (pl = 0,8; p2 = 0,895), kalciumfosfátovém součinu (pl = 0,158; p2 = 0,731), hladině intaktního parathormonu (pl = 0,906; p2 = 0,957), délce hemodialýzy (pl = 0,160; p2 = 0,675) a přítomnosti diabetes mellitus (p = 0,222).

Závěr. Vznik renální osteodystrofie je multifaktoriální a začátek změn se vyvíjí již ve stadiu predialýzy, nebyla zjištěna statisticky významná závislost hodnot kostní denzity a jednotlivých porovnávaných uvedených parametrů.

Klíčová slova: fosfor, kalciové skóre, hemodialýza, minerální kostní analýza, parathormon, vápník.

SUMMARY

Ohlídalová K, Mareš J, Ferda J, Mírka H, Kreuzberg B. Assessment of bone minerál density in hemodialysed patients

Aim. To assess the bone minerál density in a group of hemodialysed patients and com-pare it with sérum levels of intact parathormone, calcium, phosphorus and to evaluate its relation with coronary calcium score and duration of hemodialysis.

Method. The study was performed in a group of 72 hemodialysed patients. AU patients underwent quantitative computed tomography examination of bone minerál density which was measured at the levels of lumbar vertebral bodies Ll-3. Detected values of T-score were correlated with levels of intact parathormone, calcium, phosphorus, duration of hemodialysis, and calcium score. Data acquisition including assessment of coronary calcium score was performed immediately after bone minerál density anylysis.

Results. No statistically significant dependency was found between increased (pl) or decreased (p2) bone minerál density and calcium score (pl = 0,284; p2 = 0,621), levels of phosphorus (pl = 0,507; p2 = 0,752), calcium (pl = 0,8; p2 = 0,895), calciumphosphorus product (pl = 0,158; p2 = 0,731), intact parathormone (pl = 0,906; p2 = 0,957), duration of hemodialysis (pl = 0,160; p2 = 0,675), and presence of diabetes mellitus (p = 0,222).

Conclusion. The development of the renal osteodystrophy depends on multiple factors. No statistically significant dependency of bone minerál density was found in relation to the parameters evaluated.

Key words: phosphorus, coronary calcium scoring, hemodialysis, bone minerál analysis, parathormone.


Studie byla provedena za podpory výzkumného záměru č. MSM 0021620819.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět