Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2007;61(1): 20 -26

Kontrastní MR angiografie s použitím paralelních akvizičních technik v diagnostice stenózy renální tepny

Contrast-enhanced MR angiography utilizing parallel acquisition techniques in renal artery stenosis detection

Martin Slanina1, Jan Žižka1, Ludovít Klzo1, M. Lojík1, Jiří Ceral2
1Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2I. interní klinika LF UKa FN, Hradec Králové
SOUHRN

Slanina M, Žižka J, Klzo L, Lojík M, Ceral J. Kontrastní MR angiografie s použitím paralelních akvizičních technik v diagnostice stenózy renální tepny

Cíl. Cílem studie bylo stanovit diagnostickou výtěžnost kontrastní MR angiografie (MRA) s použitím paralelních akvizičních technik v diagnostice stenózy renální tepny.

Metoda. Celkem bylo vyšetřeno 70 nemocných s hypertenzní chorobou a podezřením na stenózu renální tepny. Vyšetření byla prováděna na přístroji Magnetom Symphony Maestro Class 1,5 T s použitím array cívek. Průchod bolusu kontrastní látky byl monitorován metodou bolus tracking. Parametry MRA sekvence byly: TR 3,7 ms; TE 1,2 ms; flip angle 25°; akviziční doba 18 s; velikost voxelu 1,1 krát 1,0 krát 1,1 mm; centrický náběr dat v k-prostoru; paralelní akviziční techniky s akceleračním faktorem 2 (GRAPPA). Za hemodynamicky významnou byla považována stenóza 60 % a více. Výsledky MRA byly porovnávány s nálezem na digitální subtrakční angiografii, která sloužila jako zlatý standard.

Výsledky. Senzitivita a specificita MRA v detekci hemodynamicky významné stenózy renální tepny byla 92 %, respektive 95 %. Její prevalence v našem souboru činila 37 %.

Závěr. Při splnění parametrů dostatečného geometrického rozlišení vykazuje kontrastní MR angiografie vysokou senzitivitu a specificitu v diagnostice stenózy renální tepny.

Klíčová slova: kontrastní MR angiografie (MRA), digitální subtrakční angiografie (DSA), stenóza renální tepny (RAS).

SUMMARY

Slanina M, Žižka J, Klzo L, LojíkM, Ceral J. Contrast-enhanced MR angiography utilizing parallel acquisition techniques in renal artery stenosis detection

Aim. The aim of our study was to assess the diagnostic value of contrast-enhanced MR angiography (MRA) utilizing parallel acquisition techniques in the detection of renal artery stenosis.

Method. Seventy hypertensive subjects with suspected renal artery stenosis were examined on a 1.5 Tesla MR system with body array coil. Bolus tracking was used to monitor the arrival of contrast agent to the abdominal aorta. The MRA sequence parameters were as follows: TR 3.7 ms; TE 1.2 ms; flip angle 25°; acquisition time 18 s; voxelsize 1.1 x 1.0 x 1.1 mm; centric k-space sampling; parallel acquisition techniques with acceleration factor of 2 (GRAPPA). Renal artery stenosis of 60 % and more was considered hemodynamically significant. The results of MRA were compared to digital subtraction angiography serving as a standard of reference.

Results. Sensitivity and specificity of MRA in the detection of hemodynamically significant renal artery stenosis were 92 % and 95 %, respectively Its prevalence was 37 % in our study population.

Conclusions. Contrast-enhanced MRA with high spatial resolution offers sufficient sensitivity and specificity for screening of renal artery stenosis.

Key words: contrast-enhanced MR angiography (MRA), digital subtraction angiography (DSA), renal artery stenosis (RAS), renovascular hypertension.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět