Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Tematické sdělení


Ces Radiol 2007;61(1): 27 -31

Nefropatie způsobená kontrastní látkou: Je zde skutečně možnost specifického ovlivnění? Co si myslíme o N-acetylcysteinu

Contrast agent-induced nephropathy: Is there any option for specific influence factor? What do we think about N-acetylcysteine

Jan Šochman1, J. H. Peregrin2
1Klinika kardiologie IKEM, Praha
2Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
SOUHRN

Šochman J, Peregrin JH. Nefropatie způsobená kontrastní látkou: je zde skutečně možnost specifického ovlivnění? Co si myslíme o N-acetylcysteinu

Nepříznivý vliv aplikace kontrastní látky na funkci ledvin, zejména u nemocných, kde je již diagnostikováno onemocnění ledvin, je dobře znám. Možným preventivním ovlivněním je výběr moderní neionické kontrastní látky, omezení podaného množství této látky a určitý cílený zásah do vnitřního prostředí a metabolizmu nemocného. Z různých doporučených postupů zatím vyplývá jednoznačně pouze dostatečná hydratace nemocného a okrajově možná i podání malých dávek dopaminu. Doposud nejasné místo zde má N-acetylcystein. Práce shrnuje některé názory z literatury ve světle vlastních zkušeností s podáním této látky v různých situacích.

Klíčová slova: N-acetylcystein, neionická kontrastní látka, neuropatie.

SUMMARY

Šochman J, Peregrin JH. Contrast agent-induced nephropathy: is there any option for specific influence factor? What do we think about N-acetylcysteine

The deleterious effect of contrast agents on renal function, particularly in patients with preexisting renal disease, is well known. Potential preventivě options include selection of a modern non-ionic contrast agent, reduction of the volume administered, and targeted regulation of the patienťs homeostasis and metabolism. Regarding to various recommendations, patients will clearly benefit from adequate hydration and, possibly, from N-acetylcysteine administration. The role of N-acetylcysteine has not been clearly defined to date. The paper summarizes some opinions appearing in the literature as perceived in the light of the authors' own experience with administering the agent in various situations.

Key words: N-acetylcysteine, non-ionic contrast agent, contrast-induced nephropathy.


Předneseno na XI. kongresu Českého sdružení intervenčních radiologů (CSIR) Radiologické společnosti ČLS JEP, Mikulov 26. - 27. 5. 2006.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět