Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Jazykový koutek


Ces Radiol 2007;61(1): 108

"Enhancování"


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

inovace časopisu je i příležitostí k uvedení nových rubrik či témat článků, kterou jsme si dovolili takto využít, a po dohodě redakční rady otevíráme rubriku ?jazykový koutek". Důvodem pro zavedení této rubriky je množství nepřesných formulací v radiologickém i neradiologickém názvosloví, které je používáno nejen v mluvené řeči, ale i v odborném tisku. Často se jedná o ustálená rčení, která však nesplňují podmínky pro spisovnou češtinu a mnohdy jsou i zcela zavádějící. Je třeba si uvědomit, že nález je jedním ze základních produktů práce radiologa a pomineme-li různé konzultace na klinických vizitách, jedná se o jediný písemný (a právně závazný) dokument o výsledku radiologického vyšetření.

V tomto čísle si dovolujeme předložit jeden ze svých názorů. Rubrika je samozřejmě otevřena všem vám, kteří máte potřebu sdělit své zkušenosti či návrhy s použitím českého jazyka při zhotovování radiologických nálezů či při běžné diskuzi s kolegy.

Těšíme se na vaše příspěvky.

MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Radiologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
přednosta Radiologické kliniky FN Olomouc


Vyjádření změny po (obvykle intravenózní) aplikaci kontrastní látky v obrazech výpočetní tomografie či magnetické rezonance patří mezi velmi často používané termíny, které se však výrazně liší co do původu i charakteru.

Záměrně jsme dali do názvu této úvahy termín ?enhancování", poněvadž právě tento termín zcela popírá naši rodnou řeč - český jazyk. Je totiž čistě anglickým výrazem: ?enhancement", jež ve volném překladu znamená zvětšení, rozšíření, zvýraznění, zvýšení.

Určitě se nejedná o jediný termín používaný při této příležitosti, o to více mne osobně překvapuje, jak často je používán, a to i v tištěných publikacích v českém jazyce.

Podíváme-li se na tuto situaci etymologicky, reálně se jedná o změny v určité oblasti radiologického obrazu, které lze nejlépe vyjádřit právě termínem ?zvýraznění". Tento termín sice není v radiologickém názvosloví příliš obvyklý, lze však použít formu opisu, tedy například: ?Ložisko po aplikaci kontrastní látky zvyšuje svoji denzitu". Další možností je termín ?sycení". Je pravdou, že tento termín není významově zcela správný, například u magnetické rezonance nevidíme samotnou kontrastní látku, ale změny, které vyvolává, v zásadě však použití tohoto výrazu není chybou ani prohřeškem proti spisovné češtině. Termín ?opacifikace" je již slovem přejatým, který má navíc původ v klasické rentgenové diagnostice - něco je rentgen opacitní, zkráceně opakní. Taktéž termín ?nabarvení" není zcela vhodný, poněvadž kontrastní látka nemění barvu obrazu, nýbrž kontrast.

Rozhodnutí, jaký termín používat, záleží samozřejmě na každém z nás, přesto však je žádoucí používat výrazy alespoň podobné, poněvadž čím srozumitelnější bude nález pro klinického lékaře, tím bude mít větší význam i pro pacienta a jeho léčbu.

Používejme tedy anglické výrazy v nálezech v angličtině a naopak nálezy v našem rodném jazyce pišme česky.


Zpět