Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Recenze


Ces Radiol 2007;61(1): 79

Maligní ložiskové procesy jater. Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod

Vlastimil Válek, Zdeněk Kala, Igor Kiss et al.

Válek V, Kala Z, Kiss I, et al. Maligní ložiskové procesy jater. Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod. Praha: Grada Publishing 2006; 416.

Česká radiologie 1/2007

Nutnost interdisciplinárního přístupu k  léčbě maligních onemocnění jater se odráží v mezinárodním interdisciplinárním kolektivu autorů. Široce koncipovaná monografie přináší přehled o současnem stavu vývoje zobrazování jaterních onemocnění, přístupu k radikální chirurgické léčbě i o možnostech miniinvazivních léčebných postupů intervenční radiologie a onkologické léčby. Monografie je rozdělena do šesti hlavních celků pojednávajících o anatomii, histologii a embryologii jater, patologicko-radiologických korelacích, o chirurgické léčbě, chemoterapii, perkutánní léčbě a lokoregionální terapii a konečně v posledním oddíle shrnutí multidisciplinárního přístupu k terapii maligních onemocnění jater. Nejrozsáhlejší částí díla je oddíl věnovaný patologicko-radiologickým korelacím jaterních onemocnění včetně důrazunapatologicko anatomické apatologicko-fyzio- logické aspekty zobrazování jaterních útvarů jednotlivými zobrazovacími radiologickými metodami - ultrasonografií, výpočetní tomografií a magnetickou rezonancí. Cennou se jeví kazuisticky koncipovaná dokumentace v části věnované patologicko-radiologickým korelacím primárních i sekundárních nádorů jater a jejich diferenciální diagnostice. Podrobně je věnována pozornost výkladu vývoje chronických jaterních onemocnění, jež jsou substrátem vzniku hepato-celulárního karcinomu včetně rozboru patologicko anatomických a genetických aspektů vývoje od jaterní cirhózy po vlastní nádor. Části věnované terapii rozdělují pozornost mezi chirurgické metody, od jednodušších resekčních výkonů přes složité moderní resekční výkony až po techniku transplantace jater, dále neoadjuvantní a paliativní chemoterapii a konečně aplikaci miniinvazivní terapie. Podrobně jsou vysvětleny jednotlivé metodiky perkutánních intervenčních metod ablace i možnosti endovaskulárního přístupu k léčbě jaterních nádorů, zdůrazněna jsou indikační kritéria jednotlivých metod, jejich limitace i přednosti a je vyzdvižena nutnost rozhodování se mezi jednotlivými variantami léčby.

doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.


Zpět